OP:n ekonomistit: Asuntojen hinnat laskevat ensi vuonna

Markku Korhonen
| 3 min read

Asuntojen hinnat

OP Ryhmän tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessa ekonomistit arvioivat, että asuntojen hinnat ja niiden kehitys Suomessa heikkenevät ensi vuonna aiempaan verrattuna. Tämä näkyy myös heidän ennusteessaan, joka laskee hieman asuntojen hintaennustetta vuodelle 2024.

Katsauksessa korostetaan erityisesti korkotason vaikutusta asuntojen hintoihin, ja ekonomistit huomauttavat, että merkittävä koron lasku voisi nopeuttaa asuntojen hintojen nousua.

Asuntojen hinnat laskevat kuusi prosenttia tänä vuonna


Asuntojen hintojen lasku jatkui syksyllä, ja OP Ryhmän mukaan tällä hetkellä ei ole nähtävissä merkkejä asuntomarkkinoiden elpymisestä. Osakeasuntojen hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin 7,3 prosenttia viime vuodesta. Erityisesti suurissa kaupungeissa hinnat laskivat hieman nopeammin kuin niiden ulkopuolella, ja koko maan tasolla asuntojen hintojen lasku jatkui lokakuussa 6,5 prosentin vauhdilla.

OP Ryhmän ekonomisti Joona Widgrén kommentoi tilannetta tiedotteessa todeten, että vaikka asuntojen hinnat laskevat hieman ensi vuonna, saattaa vuoden loppua kohti näkyä merkkejä hintojen noususta. Silti tämänhetkinen suhdannetilanne ei tue nopeampaa elpymistä.

– Mitään dramaattista muutosta asuntomarkkinoiden näkymässä ei ole syksyyn verrattuna tapahtunut. Vaikka hinnat keskimäärin hieman laskevat ensi vuonna, on jo vuoden lopulla mahdollista nähdä hintojen kääntyvän nousuun. Tämänhetkinen suhdannetilanne ei kuitenkaan tue nopeampaa elpymistä, Widgrén arvioi.

Asuntomarkkinakatsauksessa ennustetaan, että asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 6 prosenttia viime vuodesta. Alkuperäisessä syksyn ennusteessa odotettiin, että hinnat pysyisivät ensi vuonna keskimäärin tämänvuotisella tasolla, mutta nyt ekonomistit arvioivat hintojen laskevan keskimäärin yhden prosentin vuonna 2024.

LueAsuntojen hintojen lasku edellisvuodesta jatkui syyskuussa

Asuntojen hinnat luultavasti nousevat 2025


Selvämpää asuntojen hintojen piristymistä odotetaan vasta vuoteen 2025 mennessä, jolloin hintojen ennustetaan nousevan 2 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna asuntomarkkinoita tukevat matalampi korkotaso ja suhdannetilanteen parantuminen.

Asuntojen kauppamäärät ovat edelleen tavanomaista matalammalla tasolla, noin 30 prosenttia vuosien 2015–2019 keskiarvoa alhaisemmalla. Ekonomisti Joona Widgrén toteaa, että vaikka varainsiirtoveron kevennys saattaa hieman piristää kauppaa, kauppamäärien pudotus näyttää nyt aiempaa maltillisemmalta.

– Asuntomarkkinan tilanne on pysynyt syksyllä heikkona. Ainakin kauppamäärien osalta näyttäisi siltä, että pohja on tällä erää saavutettu. Varainsiirtoveron kevennys todennäköisesti hieman piristää kauppaa, mutta vaikutus jäänee kokonaisuutena pieneksi. Loppuvuodesta ensiasunnonostajat saattavat hieman kaunistella kauppamääriä, mutta pidemmällä aikavälillä myös sen vaikutus jäänee vähäiseksi, Widgrén sanoo.
SKILLING mainosbanneri CTA

Asuntojen hinnat ovat riippuvaisia koroista


Korkotaso nousee esiin merkittävänä muuttujana asuntojen hintaennusteessa. OP Ryhmän ekonomistit tutkivat, miten korkojen muutos voi vaikuttaa asuntojen hintaennusteeseen. Nykyisen ennusteen perustana ovat korkojen markkinaodotukset, mutta epävarmuus näiden odotusten ympärillä on suuri. Jos korot laskisivat merkittävästi odotettua nopeammin ja muut olosuhteet pysyisivät ennallaan, asuntojen hinnat saattaisivat kääntyä nousuun.

Widgrén kuitenkin korostaa, että vaikka korkojen odotetaan laskevan, nopeampi koronlasku voisi liittyä heikompaan suhdannekehitykseen, mikä voisi negatiivisesti vaikuttaa asuntojen hintoihin. Tämä korostaa korko-odotusten epävarmuutta ja niiden nopeasti muuttuvaa luonnetta.

– Korot vaikuttavat selvästi asuntomarkkinoihin, mikä viimeisen puolentoista vuoden aikana on saatu huomata. Hintaennusteemme pohjautuu korkojen markkinaodotukseen, mutta näihin korko-odotuksiin liittyy kuitenkin runsaasti epävarmuutta. Ennusteemme asuntojen hintojen kehityksestä näyttäisikin varsin erilaiselta, jos korkojen kehitys poikkeaisikin markkinoiden odotuksista, Widgrén sanoo.

Rakennusalalla näkyy asuntomarkkinoiden heikkous, ja vaikka uusia asuntoja valmistuu edelleen paljon, asuinrakentamisen tilanne on heikentynyt lähivuosista. Rakennuslupien määrä on laskenut merkittävästi, mikä heijastuu uusien asuntojen valmistumiseen. Widgrén huomauttaa, että rakennusala on erittäin suhdanneherkkä, ja vaikka tilanne näyttää nyt normaalilta suhdannevaihtelulta, se aiheuttaa haasteita alan yrityksille ja työllisyydelle.

– Korkojen nousu on tällä erää ohi. Jos korkotaso laskisi nyt odotettua nopeammin, se nostaisi vuosien 2024 ja 2025 hintaennustettamme. On kuitenkin hyvä muistaa, että nopeampi koronlasku olisi todennäköisesti yhteydessä heikompaan suhdannekehitykseen, millä taas olisi negatiivinen vaikutus asuntojen hintoihin. Nykyodotukset korkojen laskusta riittävät tässä mielessä lähinnä siihen, että asuntojen hintojen lasku hidastuu ensi vuonna, Widgrén huomauttaa.

Kysyntä ja rakentaminen todennäköisesti elpyvät vuonna 2025


Pidemmällä aikavälillä kasvukeskusten kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan, mikä tulee tukemaan rakentamisen elpymistä vuonna 2025. Lisäksi rakennuskustannusten maltillistuminen ja tyhjillään olevien asuntojen vähentyminen vaikuttavat myönteisesti rakentamisen elpymiseen tulevaisuudessa.

– Jo nyt on nähty, että rakennusyritysten konkurssit ovat lisääntyneet ja työllisyys heikentynyt. Ensi vuoden osalta tilanne ei näytä helpottavan, kun rakentamisen aktiviteetti jatkaa yhä laskuaan. Rakentaminen on erittäin suhdanneherkkä ala, ja kyse on nyt melko normaalista, joskin voimakkaasta suhdannevaihtelusta, Widgrén toteaa.

OP Ryhmän asuntomarkkinakatsaus heijastelee tämänhetkisen tilanteen haasteita ja antaa samalla näkymän tulevaisuuteen. Korkotason ja suhdannetilanteen kehityksen epävarmuus korostaa asuntomarkkinoiden dynamiikkaa ja niiden herkkyyttä erilaisille tekijöille. Asuntojen hintakehityksen seuraaminen tulee edelleen olemaan kiinnostavaa, kun markkinat pyrkivät sopeutumaan muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön.

Asuntomarkkinoiden muutokset heijastelevat yleistä taloustilannetta


Asuntomarkkinat ovat aina olleet keskeinen osa Suomen taloutta, ja niiden kehitys heijastelee usein maan yleistä taloustilannetta. Viime aikoina asuntomarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Suomen asuntomarkkinoiden kehitys on aina monitahoinen aihe, ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten talouden yleinen tila, korkotason vaihtelut, työllisyysaste ja demografiset muutokset. Viime vuosina on kuitenkin havaittavissa ollut erityisiä muutoksia, jotka ovat muokanneet asuntomarkkinoiden dynamiikkaa.

Yksi keskeinen tekijä on ollut asuntojen hintakehitys. Useilla alueilla ympäri Suomea on havaittu merkittävää hintojen laskua, mikä on vaikuttanut paitsi asunnonostajiin myös vuokra-asumiseen.