Basel pankkikomitea: stablecoin riskit pienempiä vs. kryptot

Teresa Maria
| 4 min read

stablecoin riskit

Sveitsin Baselissa pankkikomïtea on arvioinut, että stablecoin riskit ovat pienempiä, kuin kryptovaluuttoihin liittyvät riskit.

Baselin pankkivalvontakomitea (BCBS) haluaakin tämän arvion myötä tarkentaa digitaalisiin valuuttoihin liittyviä sääntöjä luokitellakseen vakaat kolikot vähemmän riskialttiiksi omaisuuseriksi, kuin Bitcoin (BTC) ja muut vakuudettomat kryptovaluutat.

Äskettäisessä neuvoa-antavassa asiakirjassa kansainvälisten standardien asettaja ehdotti 11 sääntöä, jotka ohjaisivat pankkien altistumista krypto-omaisuuksille ja korostivat asiaan liittyen sellaisia aloja, kuin luottojen maturiteetti, likviditeetti ja omaisuusreservi.

Raportin mukaan valiokunta pyrkii muuttamaan vaatimuksia ja sääntelyä sen suhteen, miten pankit voivat sisällyttää stablecoineja, joille ne ovat alttiina, ja edistää teknisiä muutoksia jo olemassa olevaan standardiin, joka määrittelee kryptovarojen ymmärtämistä rahoitusalan näkökulmasta.

Kaikkien sidosryhmien odotetaan kommentoivan ehdotettuja muutoksia siitä, ovatko stablecoin riskit vähemmän vakiavia kuin kryptojen riskit, 28. maaliskuuta 2024 mennessä verkkosivuston kautta. Kaikki palautteet tullaan julkistamaan, ellei niitä ole merkitty luottamuksellisiksi.

Stablecoin riskit suurennuslasin alle


Useat sääntelyviranomaiset ovat työstäneet kryptovaluuttavarallisuuden termistöä ja sääntelykehyksiä vuosien ajan suojellakseen sijoittajia varmistamalla, että kaikki varat ovat täysin vakuudellisia. Uusiin ehdotuksiin sisältyy lunastusriskitestejä ja lisäsuojatoimia äärimmäisen taloudellisen stressitilan aikana.

Merkittävä muutos on valuuttavarantojen maturiteetin korostaminen, koska lyhytaikaisiin varoihin liittyy vähemmän riskiä kuin pitkäaikaisiin vaihtoehtoihin kriisitilanteissa, jotka edellyttävät joukkovelkakirjojen käyttöä.

Lyhyempien maturiteettien ylläpitämiseksi pankkien on otettava käyttöön maturiteettiraja yksittäisille omaisuuserille ja keskimääräisten varojen poolille.

“Lunastusten kattamiseen käytettävät varantovarat voivat sisältää erilaisia riskejä, jotka kyseenalaistavat stablecoinin liikkeeseenlaskijan kyvyn vastata haltijoiden lunastuspyyntöihin vaadittaessa.”

Pitkäaikaisten omaisuuserien tapauksessa, tai kun lyhytaikaiset varat ovat rajallisia, varantovarat on ylivakuutettava laskun kattamiseksi ja tappioiden välttämiseksi.

Toiseksi varantovarat olisi sijoitettava korkealaatuisiin tuotteisiin, kuten keskuspankin varantoon, jossa stablecoinin liikkeeseenlaskija on kelpoinen, ja korkealaatuisiin jälkimarkkinakelpoisiin keskuspankkien arvopapereihin.

Stablecoin riskit nähdäänkin kryptovaluuttoja pienempinä siksi, että stablecoinit on aina sidottu johonkin reaalimaailman omaisuuserään, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin arvoon. Tällöin niiden hinnan vaihtelu pysyy kurissa, mutta vakuudellisuus jää edelleen liikkeeseenlaskijan vastuulle.

SKILLING mainosbanneri CTA

Sääntelyviranomaiset painottavat likviditeettiä


Lisäksi luonnoksessa todetaan, että stablecoinien riskit voidaan minimoida liikkeeseenlaskijoiden toimesta, kun ne siirtyvät kohti alhaisemman volatiliteetin omaisuutta, jotta voidaan estää omaisuuserien arvaamaton menetys ja varmistaa hintavakaus.

Muita vaatimuksia ovat aktiiviset ja suuret markkinat siten, että valuuttavaroilla tulisi käydä kauppaa vain suuremmilla markkinoilla, joilla on riittävä likviditeetti. Stablecoinin liikkeeseenlaskijoilla odotetaan olevan riskienhallintakehys luotto-, markkina- ja keskittymisriskien seuraamiseksi.

Viranomaisille vaaditaan myös tiedonantovaatimuksia riskitekijöiden arvioimiseksi ja asianmukaisen analyysin tekemiseksi useiden alueellisten sääntelijöiden toimesta.

”Standardissa edellytetään myös, että valuuttavarat ovat riippumattoman ulkoisen tarkastuksen kohteena vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että ne vastaavat julkistettuja varantoja ja ovat toimeksiannon mukaisia. Näitä vaatimuksia vahvistetaan siten, että niihin sisältyy vaatimus, jonka mukaan riippumattoman kolmannen osapuolen on tarkastettava julkistetut valuuttavarat vähintään puolivuosittain.”

Stablecoinit ovat vahvasti mukana CBDC-kehityksessä


Baselin pankkikomitean tahto arvioida stablecoin riskit uudelleen ja helpottaa niiden käyttöönottoa menee yhteen sen kanssa, että ympäri maailmaa keskuspankit ovat joko jo lanseeranneet tai kehittämässä omia digitaalisia valuuttojaan.

Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Kristalina Georgieva on todennut, että CBDC:t ovat “turvallinen ja edullinen vaihtoehto” käteiselle ja että niillä voidaan “korvata käteinen raha, jonka jakelu saaristotalouksissa on kallista”. Silti CBDC:n täysimääräinen käyttöönottoaste on suhteellisen alhaisella tasolla.

CBDC-järjestelmien käyttöönotto ei kuitenkaan ole Georgievan mukaan vielä lähelläkään. Noin 60 prosenttia maista kuitenkin tutkii niitä jo jossain muodossa. Ne voivat tarjota joustavuutta kehittyneemmissä talouksissa ja parantaa taloudellista osallisuutta siellä, missä vain harvalla on pankkitili.

“Joissakin maissa tilanne näyttää tänään hämärältä, mutta myös näissä maissa olisi oltava avoimia CBDC-järjestelmien mahdolliselle käyttöönotolle huomenna. Miksi”, Georgieva kysyi puheessaan Singaporen FinTech-festivaaleilla.

Ja näin hän vastasi omaan kysymykseensä:

“Ensinnäkin CBDC-järjestelmien hyödyt johtuvat siitä, mitä tapahtuu maksuympäristössä. Kuinka moni muu maa ottaa CBDC-järjestelmän käyttöön? Missä määrin käteinen raha käy tarpeettomaksi? Entä lisääntyvätkö yksityiset rahan muodot?”

Hän jatkoi: “Toiseksi CBDC:iden menestys riippuu poliittisista päätöksistä ja siitä, miten yksityinen sektori reagoi niihin. Monien teistä tänään täällä olevien toimilla on merkitystä!”

Maiden viranomaisten, jotka haluavat ottaa käyttöön CBDC-järjestelmiä, on ehkä ajateltava hieman enemmän yrittäjien tavoin. Viestintästrategiat sekä jakeluun, integrointiin ja käyttöönottoon liittyvät kannustimet ovat yhtä tärkeitä kuin suunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Kolmanneksi CBDC:n hyödyt riippuvat hänen mukaansa siitä, miten teknologia kehittyy.

“Esimerkiksi tekoäly voi vahvistaa joitakin CBDC-järjestelmien etuja. Se voisi parantaa taloudellista osallisuutta tarjoamalla nopean ja tarkan luottopisteytyksen erilaisten tietojen perusteella. Se voisi tarjota yksilöllistä tukea ihmisille, joiden taloudellinen lukutaito on heikkoa.”

“Meidän on toki suojeltava yksityisyyttä ja tietoturvaa ja vältettävä ennakkoluuloja, jotta emme jatkaisi eriarvoisuutta vaan pyrkisimme vähentämään sitä. Tekoäly voisi auttaa, jos sitä hoidetaan harkiten”, hän totesi lopuksi.

CBDC käytössä tällä hetkellä 11 maassa


Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Atlantic Councilin mukaan 130 maata, jotka edustavat 98 prosenttia maailmantaloudesta, tutkivat keskuspankkien digitaalisia valuuttoja. Kuitenkin vain 11 niistä on ottanut digitaalisen valuutan kokonaan käyttöön.

Ja vaikka CBDC otettaisiinkin käyttöön, kuluttajat käyttäisivät edelleen heille tuttua perinteistä rahamuotoa, joten keskuspankkien digitaalisten valuuttojen kehittämistä ei kaikkialla nähdä tarpeeksi perusteltuna.

Lue myös: Otetaanko digitaalinen rupla käyttöön jo vuonna 2024?

Epäilijöistä huolimatta esimerkiksi Mastercard ilmoitti 7. marraskuuta, että se on saattanut päätökseen Hongkongin rahaviranomaisen (HKMA) e-HKD-pilottiohjelman, joka osoittaa sen kyvyn toimia tai avustaa e-HKD:n kaltaisten digitaalisten valuuttojen käyttöönotossa.

Pilotti korosti kolmea ensisijaista osa-aluetta, joilla vähittäismyyntiin suunnattu keskuspankin digivaluutta voisi tuoda lisäarvoa: ohjelmoitavuus, tokenisointi ja atominen selvitys. Myös stablecoin riskit ja edut olivat tapetilla.

Nämä ominaisuudet voisivat tuoda tehokkaamman ja osallistavamman rahoitusjärjestelmän Hongkongiin ja mahdollisesti määritellä uudelleen, kuinka siirrot toteutetaan. E-HKD voisi auttaa myös varsinkin taloudellisesti heikommassa asemassa olevia pääsemään palveluiden piiriin ajasta ja paikasta riippumatta.

Kuitenkin käyttöönoton riskejä ja haasteita on arvioitava tarkoin ennen laajempaa implementointia. Viranomainen huomautti myös, että pilottiohjelmat koskivat rajallista määrää yrityksiä ja ne toteutettiin kontrolloidussa ympäristössä.

Näin ollen tarvitaan vielä tutkimuksia sen selvittämiseksi, skaalautuisivatko nämä edut tehokkaasti laajemmassa, tosielämän kontekstissa.