EPV tavoittelee kryptovaluuttojen väärinkäytön estämistä

Markku Korhonen
| 3 min read

EPV
EU:n alaisuudessa toimiva Euroopan pankkiviranomainen (EPV) haluaa päivittää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat säännöt kryptopalvelujen tarjoajille.

Marraskuun 24. päivänä julkaistussa kuulemisasiakirjassa Euroopan unionin pankkivalvontaviranomainen myönsi, että nykyisistä EU-säännöksistä puuttuu tarvittavat hampaat, jotta voitaisiin varmistaa AML/CFT-standardien noudattaminen kryptoalalla.

EPV ehdottaa toimeksiantojen toteuttamista kumoamalla vuonna 2017 annetun Euroopan valvontaviranomaisen yhteisen
Euroopan valvontaviranomaisten (EPV) suuntaviivat, jotka on annettu toimenpiteistä annetun asetuksen nojalla.

Euroopan valvontaviranomaisten tuolloin käyttöön ottamassa riskiperusteisessa lähestymistavassa asetetaan selkeät seuraavat vaatimukset sääntely- ja valvontaodotukset, mutta ne jättävät riittävästi tilaa maksupalveluntarjoajille, sisäisille maksupalveluntarjoajille määritellä lähestymistapansa tavalla, joka on oikeassa suhteessa arvopaperipalvelujen luonteen ja koon kanssa.

Maksupalveluntarjoajien olisi toteutettava havaitakseen puuttuvat tai epätäydelliset tiedot maksajasta, maksunsaajasta ja menettelyistä. Niiden olisi myös otettava käyttöön sellaisten varainsiirtojen hallitsemiseksi, joista puuttuu
vaaditut tiedot liiketoimintaansa nähden ja suhteessa niihin kohdistuvaan rahanpesu- ja rahanpesuriskiin.

Pankkiviranomaisen mukaan rahanpesuriski on edelleen merkityksellinen, ja siksi se on säilytetty kuulemisluonnoksessa.

Kiinnostuneilla osapuolilla on 26. helmikuuta 2024 asti aikaa antaa panoksensa ehdotettuihin ohjeisiin.

EPV:n ehdotuksiin sisältyy rahanpesun estämisen kriteerien sisällyttäminen maksupalveluntarjoajille ja kryptovarojen palveluntarjoajille (CASP).

Lue myös: Kaikki on hyvin, KuCoin, sanoo CryptoQuant-johtaja

EPV:n tavoitteena on virtaviivaistaa sääntelyä


Parantamalla protokolliensa yhteentoimivuutta CASP:iden edellytetään “mahdollistavan tiedonsiirron saumattomalla ja yhteentoimivalla tavalla”.

Lisäksi uudet säännöt velvoittavat CASP:t hankkimaan ja säilyttämään tietoja itse isännöidyistä osoitteista.

Niiden olisi myös varmistettava kryptovarojen siirtojen jäljitettävyys varmistamalla asiakkaidensa hallussa olevien osoitteiden omistus tai hallinta.

Vaikka EPV ei määrittele tiheyttä, vaatimukset käynnistettäisiin, kun siirtosumma itse isännöidyltä tililtä ylittää 1 000 euroa. Jos kuulemisprosessi etenee sujuvasti, päivitettyjen ohjeiden odotetaan tulevan voimaan 30. joulukuuta 2024.

Uusi kuulemisasiakirja tulee sen jälkeen, kun EPV julkaisi lokakuussa toisen asiakirjan, jossa arvioitiin hallintoelimen jäsenten ja sidosryhmien soveltuvuutta omaisuuseriin viittaavien tokenien ja CASP:iden liikkeeseenlaskijoihin.

Heinäkuussa EPV myös kannusti stablecoinien liikkeeseenlaskijoita noudattamaan vapaaehtoisesti tiettyjä riskienhallintaan ja kuluttajansuojaan liittyviä ohjaavia periaatteita.

EU haluaa säännellä  stablecoineja


Toinen tärkeä kryptosääntelyä koskevia uutinen kertoo, että EU on Yhdysvaltojen tavoin hiljattain edennyt eteenpäin stablecoinien eli vakaiden kolikoiden (fiat-sidonnaisten) kryptojen sääntelyn vahvistamisessa.

Varmistamalla stablecoin-varannot voidaan helposti rahaksi, ja vaatia liikkeeseenlaskijoita ottamaan käyttöön vankka maksuvalmiuden seuranta menettelyjä, EU pyrkii puuttumaan omaisuuden turvaamisen ja vakautta riskejä.

Viime kuussa, EU hyväksyi myös kahdeksannen direktiivin hallinnollisesta yhteistyöstä (DAC8), uusi ohje krypto-asset palveluntarjoajien raportoida tiettyjä tietoja asiakkaidensa liiketoimia veroviranomaisille EU:n jäsenvaltioiden, joissa asiakkaat asuvat. direktiivin on määrä tulla voimaan vuonna 2024.

Euroopan komissio korosti, että DAC8:n kryptosäännökset on suunniteltu toimimaan yhdessä hiljattain viimeistellyn MiCA:n ja rahansiirtoasetuksen (TFR) nojalla laadittujen rahanpesun vastaisten sääntöjen kanssa. MiCA:n nojalla kryptovaluuttayhtiöiden ja pörssien on hankittava toimiluvat toimiakseen Euroopan unionissa.

Lisäksi asetus edellyttää, että stablecoinien liikkeeseenlaskijoiden on ylläpidettävä asianmukaisia varantoja niiden vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

BINANCE mainosbanneri CTA

Venäjä kiertää pakotteita kryptovaluutoilla


Venäläiset kryptojen haltijat ovat tiettävästi käyttäneet yksinkertaisia kiertoteitä, jotta Venäjä-pakotteet on saatu onnistuneesti kierrettyä – käymällä kauppaa ulkomaisissa kryptopörsseissä.

Ukrainan sodan seurauksena länsimaiden johtajat ovat asettaneet Venäjä-pakotteet useimmille johtaville venäläisille pankeille.

Näissä pankeissa olevien tilien haltijat ovat siten käytännössä estetty käyttämästä fiat-käyttöramppeja suurimmissa kansainvälisissä kryptopörsseissä.

Alustat estävät automaattisesti transaktiot, joissa mainitaan Yhdysvaltojen hallituksen laatimilla pakotelistoilla olevat venäläiset pankit.

Venäläislehti Kommersantin mukaan monet pörssit tarkistavat kuitenkin vain lähettäjien itse ilmoittamat transaktioilmoitukset.

Venäläiset ovat oppineet ostamaan kryptovaluuttoja alemman tason pankkien kautta. Virallisesti suuret pörssit kieltävät liiketoimet, jos niissä on mukana mustalle listalle joutuneita yrityksiä.

Digitaalisten varojen tapauksessa liiketoimet tehdään kuitenkin suoraan ostajan ja myyjän välillä, pörssi tarkistaa vain osallistujien ilmoitukset. Sen jälkeen, kun rahoitusorganisaatiot joutuivat pakotteiden kohteeksi, niiden mainitseminen rekvisiitassa kiellettiin.

Kuten venäjänkielinen Forbes kirjoittaa, venäläiset onnistuivat kuitenkin kiertämään rajoitukset: esimerkiksi Sberbankin sijaan he kirjoittavat “vihreä pankki”, Alfa Bankin sijaan “punainen” tai “A-Bank”, Tinkoffin sijaan “keltainen”.

Tämän seurauksena noin puolet kaikista markkinoilla viimeisten kuuden kuukauden aikana tehdyistä transaktioista tehtiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriön SDN-luettelossa olevien organisaatioiden avulla.

LueNäin Venäjä-pakotteet kierretään helposti kryptovaluutoilla

Mikä on Euroopan pankkiviranomainen EPV?


Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) on itsenäinen EU:n toimielin, joka perustettiin vuonna 2011. Sen tehtävänä on varmistaa pankkisektorin vakaus, integraatio ja tehokas toiminta Euroopan unionissa. EBA:n päätavoitteena on edistää yhtenäistä sääntely- ja valvontakäytäntöä kaikkialla EU:ssa, mikä auttaa vähentämään rahoitusmarkkinoiden epävarmuutta ja edistää eurooppalaisten pankkien keskinäistä luottamusta.

EBA:n tehtäviin kuuluu useita keskeisiä vastuualueita, kuten seuraavat toimet.

Sääntely ja tekninen standardointi: EBA kehittää yhtenäisiä sääntöjä ja teknisiä standardeja pankkisektorille varmistaakseen yhtenäisen toimintaympäristön EU:ssa.

Pankkien valvonta: EBA tukee yhtenäistä valvontaprosessia, joka kattaa pankkivalvonnan EU:ssa. Se tarjoaa myös ohjeita valvontamenettelyistä ja -standardeista.

Riskienarviointi ja stressitestit: EBA arvioi pankkien riskejä ja suorittaa stressitestejä arvioidakseen pankkisektorin vakausta ja tunnistamaan mahdolliset haavoittuvuudet.

Tietojen keruu ja analysointi: EBA kerää tietoja pankkisektorilta ja analysoi niitä saadakseen kattavan kuvan Euroopan pankkijärjestelmästä.

Kriisinhallinta: EBA tukee kriisinhallintaprosessia ja osallistuu pankkien kriisinratkaisuun.

EBA tekee yhteistyötä muiden EU:n valvontaviranomaisten, kuten Euroopan keskuspankin (EKP) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA), kanssa varmistaakseen koordinoidun lähestymistavan rahoitusalan sääntelyyn ja valvontaan EU:ssa.