Euroclear: 200 miljardia euroa jäädytetty venäläisiltä

Markku Korhonen
| 3 min read
Euroclear pitää päämajaansa Brysselissä.
Euroclear pitää päämajaansa Brysselissä.

Euroopan Unionin Venäjän keskuspankin jäädyttämä omaisuus lepää tällä hetkellä toimitiloissa Brysselin keskustassa. Näitä varoja hallinnoi arvopaperikeskus Euroclear. EU pyrkii vapauttamaan jäädytetyt venäläiset varat tai ainakin niistä kertyvät korot, ja käyttämään näitä varoja auttaakseen Ukrainaa, joka on edelleen konfliktin runtelema.

EU:n komissio on etsinyt aktiivisesti ratkaisua tähän ongelmaan, mutta viime viikolla EU:n johtajat joutuivat huomaamaan, että päätöksen tekeminen siirtyy taas eteenpäin, eikä siitä päästy yksimielisyyteen Brysselissä pidetyssä huippukokouksessa.

Tilanne on monimutkainen, sillä jäädytettyjä varoja ei voida siirtää takaisin Venäjälle. Sen sijaan Euroclear, joka hallinnoi näitä arvopapereita, sijoittaa ne edelleen, ja tästä sijoittamisesta kertyy korkoja ja muita tuottoja, jotka kuuluvat Venäjälle.

Korkotuotot ovat kasvaneet jo kolme miljardia euroa, Euroclear tiedotti viime torstaina. Jos näitä korkotuottoja voitaisiin käyttää Ukrainan tukemiseen, se olisi merkittävä apu. EU tukee Ukrainaa tänä vuonna noin 18,5 miljardilla eurolla, ja jos voitaisiin käyttää kolmen tai neljän miljardin euron korkotuottoja ensi talvena, se merkitsisi huomattavaa lisäapua Ukrainalle.

– Jos ensi talvena olisi käytettävissä korkotuottoja vaikka kolmen–neljän miljardin euron verran, niin olisihan se merkittävä lisä, sanoo Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Ylelle.

Venäläisten korkotuloja kolme miljardia euroa


Venäjän hyökkäys Ukrainaan johti kansainvälisten pakotteiden soveltamiseen koko markkinoilla, millä on ollut merkittävä vaikutus Eurocleariin, jolla on tällä hetkellä noin 200 miljardin euron edestä venäläistä omaisuutta. Näistä 180 miljardia euroa on Venäjän keskuspankin varoja. Koska asiaan liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä, Euroclear katsoo, että yhtiön tulosta ja resursseja arvioitaessa on tarpeen erottaa pakotteisiin liittyvät arvioidut tuotot perustana olevasta taloudellisesta tuloksesta.

Euroclearin käytössä on vakiintuneita prosesseja, joiden avulla konserni pystyy panemaan pakotteet täytäntöön säilyttäen samalla normaalin liiketoiminnan. Yksi pakotteiden seuraus on kuitenkin se, että pakotteiden kohteena oleville yhteisöille kuuluvien kuponkimaksujen ja lunastusten estäminen johtaa käteisvarojen kertymiseen Euroclear Bankin taseeseen. Syyskuun 2023 lopussa Euroclear Bankin tase oli kasvanut 45 miljardilla eurolla edellisvuodesta 164 miljardiin euroon.

Euroclearin vakioprosessin mukaisesti käteissaldot ovat korvauksettomia ja käteissaldot sijoitetaan luottoriskin minimoimiseksi. Tällaisen luottoriskin hallinta on vakavaraisuusasetuksen mukainen vaatimus. Käteissaldojen uudelleensijoittamisesta maksettu korko on Euroclearin nettokorkotuottoa.

Venäjälle pakotteiden kohteena olevista varoista kertyneet korot olivat 30. syyskuuta 2023 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla noin 3 miljardia euroa. Juuri näiden korkojen käyttämistä Ukrainan auttamiseen nyt pohditaan.

Tällaiset korkotuotot johtuvat kahdesta tekijästä: vallitsevat korot ja niiden käteissaldojen määrä, jotka Euroclearin on sijoitettava. Näin ollen tuleviin tuottoihin vaikuttavat kehittyvä korkoympäristö ja käteissaldojen suuruus pakotteiden kehittyessä. Hallintoneuvosto odottaa, että käteissaldojen kasvu alkaa vakiintua, kun estetyt maksut ja lunastukset kasautuvat vähemmän nopeasti.

Kaiken kaikkiaan Euroclearille aiheutui Venäjän pakotteiden hallinnoinnista 34 miljoonan euron suorat lisäkustannukset vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, ja ylempi johto ja hallitus keskittyivät aiheeseen huomattavasti. Lisäksi kansainväliset pakotteet ja Venäjän vastatoimet ovat johtaneet pakotteiden kohteena olevien asiakkaiden ja venäläisten arvopapereiden toimintojen menetykseen, mikä vaikutti liiketoimintatuottoihin 18 miljoonaa euroa negatiivisesti.

Euroclearin on erittäin monimutkaista hallita sekä laajaa pakotepakettia että taloudellisia vastatoimia, joita Venäjä on toteuttanut, koska se ei tunnusta kansainvälisiä pakotteita. Euroclear käyttää huomattavan paljon aikaa, resursseja ja pääomaa näiden vastatoimien markkinakysymysten, mahdollisten riskien ja vaikutusten hallintaan käyden samalla säännöllistä vuoropuhelua asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Venäläiset vastustavat pakotteita


Useat osapuolet Venäjällä kiistävät pakotteiden ja vastatoimien soveltamisen seuraukset, ja lähes yksinomaan venäläisissä tuomioistuimissa on meneillään huomattava määrä oikeudenkäyntejä. Euroclear puolustautuu kaikkia asiaa koskevia oikeudellisia vaatimuksia vastaan ja aikoo jatkossakin puolustautua kaikkia muita vastaavia vaatimuksia vastaan.

Samanaikaisesti hallintoneuvosto panee merkille, että Euroopan komissio harkitsee erilaisia vaihtoehtoja, joilla rahoituslaitosten, mukaan lukien Euroclear, hallussaan pitämistä pakotteiden kohteena olevista määristä saatuja voittoja voitaisiin käyttää Ukrainan jälleenrakennuksen rahoittamiseen.

Euroclear keskittyy minimoimaan mahdolliset oikeudelliset, tekniset ja operatiiviset riskit, joita sille ja sen asiakkaille voi aiheutua Euroopan komission ehdotusten toteuttamisesta. Yhtiö kertoo toimivansa edelleen avoimesti kaikkien asianomaisten viranomaisten kanssa ja pidättää Venäjän pakotteisiin liittyvät voitot, kunnes tilanne selkiytyy.

LueVenäjän keskuspankki uskoo voivansa kiertää SWIFT-verkon

Mikä on Euroclear?


Euroclear on yksi maailman suurimmista arvopaperikeskuksista, ja se tarjoaa keskeisenä palveluna arvopaperien selvitys- ja säilytyspalveluita. Euroclear toimii kansainvälisenä välikätenä, joka helpottaa arvopapereiden siirtoa ja hallintaa eri markkina-alueilla. Euroclearin pääkonttori sijaitsee Brysselissä, Belgiassa, ja se on keskeinen toimija Euroopan ja muiden maailman markkinoiden välisissä arvopaperikaupoissa.

Euroclearin tehtävänä on varmistaa, että arvopaperikaupat sujuvat sujuvasti ja turvallisesti. Tämä tarkoittaa, että Euroclear tarjoaa palveluita, kuten arvopaperien selvitys, säilytys ja siirtäminen.

Arvopaperien selvityksissä Euroclear varmistaa, että kaikki tarvittavat toimenpiteet suoritetaan oikein arvopaperikauppojen selvittämiseksi. Tämä sisältää varmennuksen siitä, että osapuolet saavat sovitun määrän arvopapereita ja rahaa kaupan päätteeksi.

Arvopaperien säilytys taas tarkoittaa sitä, että Euroclear tarjoaa palvelun, joka mahdollistaa arvopaperien sähköisen säilytyksen ja hallinnan. Tämä vähentää fyysisen paperityön tarvetta ja helpottaa arvopaperikauppojen hallintaa.

Euroclear myös mahdollistaa arvopapereiden siirtämisen eri omistajien ja markkinoiden välillä. Tämä edistää likviditeettiä ja mahdollistaa sijoittajille monipuolisemmat sijoitusmahdollisuudet.

Euroclear palvelee laajaa asiakaskuntaa, mukaan lukien pankit, välittäjät, sijoittajat ja yritykset. Sen tarkoituksena on varmistaa arvopaperikauppojen tehokkuus, turvallisuus ja läpinäkyvyys. Euroclear on osa suurempaa globaalia infrastruktuurijärjestelmää, joka mahdollistaa kansainväliset arvopaperikaupat ja edistää rahoitusmarkkinoiden toimivuutta.