Kryptotyöpaikat: 33% hakijoista peräisin pankkialalta

Teresa Maria
| 3 min read

Kryptotyöpaikat

Viimeisimpien tietojen mukaan kryptotyöpaikat täyttyvät työnhakijoista, jotka työskentelivät aiemmin pankki- ja rahoitussektorilla. On arvioitu, että jopa kolmasosa kryptoalan avoimista työpaikoista täytetään pankkialan työkokemusta omaavilla tekijöillä.

Uudessa raportissa kryptopörssi Bitget analysoi rekrytointitrendejä blockchain-teollisuudessa, ja korosti kykyjen siirtymistä rahoitussektorilta kryptovaluuttojen maailmaan.

Raportin mukaan korkeammat palkat ja innovaatiomahdollisuudet houkuttelevat edelleen uusia mahdollisuuksia etsiviä ammattilaisia.

Samaan aikaan investointipankkien tuottojen pieneneminen yli 50% edellisvuoteen verrattuna on johtanut merkittäviin irtisanomisiin ja osaajien siirtymiseen muille aloille.

Pankit, kuten Morgan Stanley, BlackRock ja Goldman Sachs, ovat läpikäyneet uudelleenjärjestelyjä, jotka ovat johtaneet yli 50 000 työpaikan irtisanomiseen vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi viisi suurta pankkia irtisanoi yhdessä jopa 20 000 työpaikkaa vuonna 2023.

Myös nuorten työntekijöiden siirtyminen teknologiapainotteisiin yrityksiin töihin vaikutti pankkien työvoiman hupenemiseen. Hi-tech-teollisuus, mukaan lukien yritykset, kuten Coinbase, Amazon, Alphabet ja Microsoft, palkkasivat 20–200 työntekijää.

Etenkin kryptosektorilla nähtiin rekrytointihuippu, kun Coinbase houkutteli 197 osaajaa ja Amber Group palkkasi 250 työntekijää, mikä jatkui vuoden 2022 FTX-kriisistä huolimatta, jonka aikana alalta menetettiin yli 2 000 työpaikkaa.

BINANCE mainosbanneri CTA

Kryptotyöpaikat houkuttelevat hakijoita korkeammilla palkoilla


Edellä mainitty Bitget-raportti korosti myös pankkien ja kryptoteollisuuden välisiä palkkaukseen liittyviä suuria eroja.

Pankit ovat laskeneet kokonaispalkkoja etätyöolosuhteiden ja digitalisoinnin vuoksi, kun taas kryptotyöpakat tarjoavat korkeampia palkkoja nimenomaan etätyöntekijöille.

“Nämä tiedot osoittavat merkittävää muutosta, kun pankkisektorin kyvyt ovat siirtymässä kryptovaluuttaan, kiitos lupausten korkeammista palkoista ja innovaationäkymistä”, sanoi Bitgetin toimitusjohtaja Gracy Chen.

“Tällainen muutos voi johtaa lisääntyneisiin fuusioihin ja yritysostoihin molemmilla markkinoilla, mikä vaikuttaa työpaikkojen vähentämiseen entisestään ja muuttaa työmarkkinoita.”

Vuonna 2022 36 prosenttia lohkoketjuun liittyvistä työtehtävistä oli etätyötä, mikä on kaksinkertainen määrä maailmanlaajuisesti arvioituun 16 prosentin yleiseen keskiarvoon verrattuna.

Lontoossa kryptotyöpaikat varsinkin start-up -yritysissä kiinnostavat, sillä nuoremmat insinöörit voivat odottaa noin 125 000 dollarin vuosittaisia aloituspalkkoja erilaisilla eduilla maustettuna, kun taas investointipankit tarjoavat vastaavista tehtävistä 87 810 dollaria vuodessa.

Ero on vielä selvempi kun verrataan keskipalkkoja, sillä pankit tarjoavat noin 54 000 dollaria vuodessa verrattuna noin 115 667 dollariin kryptoalalla.

Kaiken kaikkiaan sellaiset tekijät kuin korkeammat palkat, alan arvovalta, kasvumahdollisuudet ja joustavuus tunnistettiin tärkeimmiksi syiksi työntekijöiden siirtymiseen pankkisektorilta kryptoteollisuuteen.

Pankit vastaavat tähän haasteeseen asteittain suunnittelemalla siirtävänsä aiemmin toimitiloissa työskenteleviä työntekijöitä etätehtäviin. Näin kertoivat toimivansa 74% Deloitten kyselyyn vastanneista talousjohtajista.

Päätapahtumat muutoksen taustalla vuonna 2023


Bitgetin raportti tarkasteli laajemminkin merkittäviä tapahtumia kryptomarkkinoilla vuonna 2023, jotka ohjasivat lohkoketjuteknologian käyttöönottoa perinteisessä pankkitoiminnassa.

Siinä huomattiin erityisesti, että suuret toimijat, kuten HSBC, JPMorgan Chase ja Citi Group, ovat käynnistäneet aloitteita hajautettujen teknologioiden omaksumiseksi.

Se ennusti myös, että sijoitukset lohkoketjun varaan rakennettuun vähittäispankkitoimintaan saavuttavat arviolta 40,4 miljardia dollaria vuoteen 2031 mennessä, minkä lisäksi pankkitoimintojen siirtyminen yleisellä tasolla lohkoketjuun arvioidaan olevan arvoltaan 22,5 miljardia dollaria vuosina 2025–2026.

Kuten raportoitu, Bitget itse on nähnyt merkittävästi henkilöstö- ja käyttäjäkuntansa kasvua vuonna 2023, mitä korostaa se, että kryptotyöpaikat kiinnostavat nyt työnhakijoita.

Yrityksen tiimi kasvoi 1 100 työntekijästä 1 500 työntekijään, mikä heijastaa merkittävää harppausta sen kasvun suuremmassa kuvassa.

Kryptotyöpaikat kasvun vetureina?


Raportoimme viime viikolla siitä, miten World Economic Forum oli huolissaan talouskavun hidastumisesta. Tähän liittyen kokouksessa korostettiinkin uusien teknologioiden ja toimintatapojen omaksumista maailmanlaajuisesti, jossa kryptotyöpaikat voivat näytellä suurta roolia.

Kasvun tulevaisuutta koskeva kehys esittelee raportissa moniulotteisen lähestymistavan, jossa keskitytään kasvun laadun arviointiin ja eri painopisteiden välistä tasapainoa sen sijaan, että ne yhdistettäisiin yhdeksi indeksiksi.

Kehys perustuu neljään pilariin, joiden avulla arvioidaan laatua kasvun laatua: Innovatiivisuus, osallisuus, kestävyys ja joustavuus.

Maailmanlaajuisen analyysin lisäksi mukana olevien maakohtaisten mittaritaulujen avulla pyritään tukemaan poliittisia päättäjiä arvioitaessa maiden luonnetta ja maan talouskasvun luonnetta ja luonnetta tunnistaa kompromisseja, jotka on ratkaistava, tai synergiaetuja, joita voidaan hyödyntää.

Kussakin koontitaulussa esitetään yleiskatsaus BKT:stä johdetuista tilastoista sekä kaikki BKT:hen liittyvät kehystietoja kustakin 107 taloudesta. kattavista talouksista.

Talouskasvuun löytyy monia reseptejä


Taloutemme tulevaisuus, yhteiskunnat ja yhteisöt ovat muotoutumassa sen perusteella, mitä päätöksiä World Economic Forumissa tehdään.

Vaikka lyhyen aikavälin vaarojen torjuntaan on oikeutetusti kiinnitetty paljon huomiota, on välttämätöntä keskittyä myös keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulmiin.

“Poliittisten päättäjien navigoidessa yhä monimutkaisemmassa ja myrskyisässä globaalissa ympäristössä tarvitaan kattavaa, kollektiivista ja koordinoitua toimintaa, jotta voimme säilyttää saavutetut edut ja muokata parempaa tulevaisuutta”, raportissa todetaan.

Talouskasvu nähdään edelleen parhaana keinona elintason parantamiseksi, mutta pelkkä kasvu ei enää riitä. Erityisesti jos kasvu jakautuu epätasaisesti, on alttiina häiriöille tai tapahtuu ympäristön kustannuksella.

Viimeaikaiset tutkimukset kasvun tulevaisuudesta osoittavat, että useimmat maat ovat edelleen tiellä, joka ei ole kestävä eikä osallistava. Niiden kyky kylvää tulevaisuuden kannalta kestävän kasvun siemeniä on rajallinen, samalla kun ne minimoivat osallistumisensa innovaatiotoimintaan ja alttiutensa globaaleille häiriöille.

Maailman talousfoorumi toivoo, että raportti toimii kehotuksena toimintaan johtajille. Heidän on arvioitava uudelleen kasvumallinsa ja politiikkansa. Jokaisen maan tie innovatiiviseen, osallistavaan, kestävään ja joustavaan kasvuun on ainutlaatuinen, ja kryptotyöpaikat voivat olla iso osa tätä tietä.

Raportissa esitettyjen tietojen ja analyysien tarkoituksena on tukea poliittisia päättäjiä arvioimaan maansa kehityksen luonnetta sekä talouskasvun ja kehityksen piirteitä. Näiden tietojen avulla voidaan tunnistaa mahdollisia parannettavia aloja, ratkaista kompromisseja sekä hyödyntää synergioita.

Maailman talousfoorumin kasvun tulevaisuus -aloite käynnistää kaksivuotisen kampanjan, jonka tavoitteena on herättää keskustelua ja toimia talouskasvun uusien polkujen kartoittamiseksi.

Samalla se tukee ja kannustaa poliittisia päättäjiä tasapainottamaan kasvua, innovaatioita, osallisuutta, kestävyyttä ja joustavuutta. Raportti kutsuu johtajia osallistumaan tähän ponnisteluun ja etsimään yhdessä uusia ratkaisuja siinä esitettyihin haasteisiin.

“On tärkeää työskennellä yhdessä nopeasti ja kunnianhimoisesti vastataksemme nykyiseen tilanteeseen”, raportissa korostetaan.