Osavuosikatsaukset: YIT, Aspo – Nesteelle säästöohjelma

Osavuosikatsaukset

Kolmannen neljänneksen osavuosikatsaukset saivat jatkoa keskiviikkona, kun marraskuu käynnistyi muun muassa rakennusyhtiö YIT:n ja monialakonserni Aspon osavuosikatsauksilla.

YIT:n kolmannen neljänneksen vielä odotuksiakin heikompi


Rakennusyhtiö YIT koki kolmannella neljänneksellä tulosheikennyksen, joka oli seurausta asuntomarkkinoiden haasteista, jotka vaikuttivat yhtiön kannattavuuteen.

YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoi, että Suomen asuntomarkkinoilla oli jatkuneita haasteita kolmannella neljänneksellä. Yhtiön asuminen-liiketoiminnan kannattavuutta painoivat kuluttajamyyntimäärän lasku ja taloudellinen epävarmuus, joka sai kuluttajat varovaisiksi.

Vuorenmaa huomautti, että kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin kohdistui edelleen paineita kolmannella neljänneksellä, ja taloudellinen epävarmuus vaikutti asuntomarkkinoihin. YIT:n liiketulos laski 13 miljoonaan euroon heinä–syyskuussa, kun se oli ollut vuotta aiemmin 16 miljoonaa euroa.

Oikaistu liiketulos heikkeni 16 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 21 miljoonaan euroon. Analyytikot odottivat konsensusennusteessa 19 miljoonan euron oikaistua liiketulosta, joka kerättiin ennustepalvelu Vara Researchin toimesta.

YIT:n liikevaihto laski 553 miljoonaan euroon edellisvuoden 560 miljoonasta eurosta, kun odotukset olivat 606,5 miljoonan euron tasolla. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä nousi 948:aan, kun taas kesäkuun lopussa vastaava luku oli 730. Uusien asuntoaloitusten määrä kuluttajille putosi 108:aan verrattuna edellisvuoden 596 aloitukseen.

Tilauskanta syyskuun lopussa oli 3 391 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin vastaavaan aikaan 3 540 miljoonaa euroa.

YIT pitää ennusteensa ennallaan ja odottaa edelleen, että koko vuoden oikaistu liiketulos jatkuvissa liiketoiminnoissa on matalampi kuin edellisenä vuonna, mutta vähintään 50 miljoonaa euroa. Viime vuonna oikaistu liiketulos oli 110 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa, että Suomen asuntomarkkinat pysyvät heikkoina neljännellä neljänneksellä, kun taas Itäisessä Keski-Euroopassa asuntomarkkinoiden odotetaan elpyvän.

Toimitusjohtaja Vuorenmaa huomautti, että kuluttajien kysynnän kasvua on havaittavissa asuntomarkkinoilla, koska asuntojen rakentaminen Suomessa on ollut vähäistä viime vuosina.

LueOsavuosikatsaukset: Wärtsilä raketoi, Remedyllä heikko tulos

Osavuosikatsaukset: YIT käynnisti muutosohjelman


YIT käynnisti muutosohjelman kustannussäästöjen tavoittelemiseksi ja tietyille omaisuuserille ja liiketoiminnoille strategisen arvioinnin. Ohjelma on edennyt odotettua nopeammin, ja yhtiö on tunnistanut ja aloittanut tarvittavat toimenpiteet 40 miljoonan euron kustannussäästöjen saavuttamiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä, joista 20 miljoonaa euroa saatiin kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

YIT ilmoitti myös myyvänsä Workery-työtilaliiketoiminnan virolaiselle Worklandille ja myyneensä osuutensa Sia Liveon yhteissijoitusyhtiöstä Latviassa.

Vaikka YIT on taloudellisesti tiukassa asemassa, yhtiön hallitus päätti jakaa viime vuoden tuloksen toisen osinkoerän osakkeenomistajille syyskuussa.

Neste saattaa irtisanoa 400 työntekijää


Osavuosikatsaukset saivat keskuuteensä muitakin uutisia, kun Neste kertoi suunnittelevansa organisaatiomuutoksia kasvustrategiansa tukemiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Muutokset voivat tietää jopa 400 työpaikan vähennystä.

Yritys pyrkii selkeyttämään vastuita ja tehostamaan päätöksentekoa yksinkertaistamalla rakennettaan.

Suunniteltujen muutosten myötä Renewable Aviation, Renewable Road Transportation ja Renewable Polymers and Chemicals yhdistetään yhdeksi “Uusiutuvat tuotteet” -liiketoimintayksiköksi, joka kattaa kaikki uusiutuvat liiketoiminnot. Lisäksi yhtiö aikoo järjestää toimintojaan siten, että ne tukevat paremmin liiketoimintaa.

Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus korostaa, että he jatkavat uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteuttamista samalla kun keskittyvät tehokkuuden parantamiseen. Suunnitellut organisaatiomuutokset ja toimintamallin yksinkertaistaminen on tarkoitus vahvistaa yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja tuoda lisäarvoa asiakkaille ja sidosryhmille.

Neste odottaa, että nämä muutokset vähentävät noin 400 työtehtävää maailmanlaajuisesti, pääosin toiminnoissa, uusiutuvissa liiketoiminnoissa ja kehitysrooleissa. Tämän odotetaan tuovan noin 50 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Lisäksi yhtiö aikoo tarkastella kehitysportfolioaan lisäsäästöjen saavuttamiseksi, ja suurin osa näistä säästöistä toteutuu vuoden 2024 aikana.

Neste aikoo jatkaa Neste Excellence -ohjelmansa toteuttamista ja tavoittelee arvon luomista yli 350 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä verrattuna vuoteen 2022. Suunnitellut organisaatiomuutokset ja kehitysportfolion virtaviivaistaminen ovat konkreettisia toimenpiteitä tämän ohjelman saavuttamiseksi.

Yritys aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa varmistaakseen tiedonkulun ja kuulemisen prosessin aikana, joka voi vaihdella eri maissa ja toiminnoissa. Lehmus korostaa, että muutosprosessi vaikuttaa henkilöstöön, ja yritys tarjoaa tukea niille työntekijöille, joihin muutokset vaikuttavat.

LueOP Ryhmä: vahva tulos – lisää bonuksia omistaja-asiakkaille

Osavuosikatsaukset Aspo tarjoaa jo toisen osingon


Aspon hallitus on päättänyt tilikaudelta 2022 maksettavan osingon toisen erän maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen perusteella. Osingon toisen erän suuruus on 0,23 euroa/osake.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.11.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.11.2022.

Osingonmaksun jälkeen Aspo on jakanut yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa yhteensä 0,46 euroa/osake vuonna 2023.

Aspo Oyj on julkistanut vuoden osavuosikatsauksensa, joka osoittaa yrityksen taloudellisen suorituksen ja tuloksen kuluneen vuoden aikana. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan havaita merkittäviä muutoksia yrityksen liikevaihdossa ja liikevoitossa jatkuvien toimintojen sekä koko konsernin osalta.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 130,0 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 142,8 miljoonaan euroon. Tämä lasku kuvastaa haastavia taloudellisia olosuhteita ja markkinoiden epävakautta, jotka ovat vaikuttaneet yrityksen tulokseen. Vertailukelpoinen liikevoitto jatkuvien toimintojen osalta laski merkittävästi 7,4 miljoonaan euroon, kun se oli edellisvuonna 12,4 miljoonaa euroa. Tämä johti vertailukelpoisen liikevoittoprosentin laskuun 5,7 %:iin verrattuna edellisvuoden 8,7 %:iin.

Erityisesti ESL Shippingin, Telkonin ja Leipurin liikevoitot kokivat merkittäviä muutoksia. ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna 9,8 miljoonaa euroa. Telkonin liikevoitto säilyi ennallaan 3,1 miljoonassa eurossa, kun taas Leipurin liikevoitto kasvoi 1,3 miljoonasta eurosta edellisvuoden 0,5 miljoonaan euroon.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto koko konsernin osalta oli 8,1 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna 11,8 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti koko konsernin tasolla laski 6,2 %:iin verrattuna edellisvuoden 8,3 %:iin.

Aspon liikevaihto laski


Koko konsernin liikevaihto laski 133,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 160,0 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 7,9 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna 13,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti koko konsernin tasolla oli 5,9 %, mikä oli lasku edellisvuoden 8,1 %:sta. Eriä, jotka vaikuttavat liikevoiton vertailukelpoisuuteen, oli koko konsernin tasolla -1,3 miljoonaa euroa, kun ne olivat edellisvuonna -0,7 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa, kun se oli edellisvuonna 0,30 euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 16,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 11,4 miljoonasta eurosta. Vapaa rahavirta oli 12,0 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuonna -9,7 miljoonaa euroa.

Aspo Oyj:n osavuosikatsaukset heijastavat haastavia taloudellisia olosuhteita ja markkinoiden epävakautta, jotka ovat vaikuttaneet yrityksen tulokseen. Yritys pyrkii jatkamaan toimintojensa kehittämistä ja sopeuttamista muuttuviin olosuhteisiin varmistaakseen pitkän aikavälin kannattavuuden ja vakaan taloudellisen suorituksen.