EU: Rahanpesu syyniin – kryptopörsseihin vaatimuksia

Markku Korhonen
| 4 min read

Rahanpesu, EU, kryptovaluuttaEU:ssa rahanpesu vaikeutuu entisestään. EU:n neuvosto ja parlamentti pääsivät alustavaan yhteisymmärrykseen osasta rahanpesun torjuntaa koskevasta paketista, Euroopan unioni kertoo tiedotteessaan. Uudistuksen tarkoituksena on suojella EU:n kansalaisia ja EU:n rahoitusjärjestelmää rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta.

“Sopimus on osa EU:n uutta rahanpesunvastaista järjestelmää. Se parantaa tapaa, jolla kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset järjestelmät järjestetään ja toimivat yhdessä. Näin varmistetaan, että petoksentekijöillä, järjestäytyneellä rikollisuudella ja terroristeilla ei ole enää tilaa laillistaa tuottojaan rahoitusjärjestelmän kautta”, sanoo Belgian valtiovarainministeri Vincent Van Peteghem Euroopan unionin neuvoston tiedotteessa.

Uuden paketin myötä kaikki yksityistä sektoria koskevat säännöt siirretään uuteen asetukseen, kun taas direktiivissä käsitellään institutionaalisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toiminnan järjestelmien järjestämistä jäsenvaltioissa.

XTB mainosbanneri CTA
Rahanpesun vastaista asetusta koskevalla alustavalla sopimuksella yhdenmukaistetaan ensimmäistä kertaa kattavasti säännöt koko EU:ssa ja suljetaan mahdolliset porsaanreiät, joita rikolliset käyttävät pestäkseen laittomia tuloja tai rahoittaakseen terroristitoimintaa rahoitusjärjestelmän kautta.

Direktiiviä koskeva sopimuksen on tarkoitus parantaa kansallisten järjestelmien organisointia, jotta rahanpesu voidaan estää.

Rahanpesu kryptoalalla vaikeutuu


Uudet rahanpesun vastaiset määräykset ulottuvat “suurimpaan osaan kryptoalaa”, ja ne edellyttävät, että kaikki kryptovarojen palveluntarjoajat (CASP) suorittavat asiakkailleen due diligence -tarkastuksen. Tähän sisältyy asiakkaiden tietojen tarkistaminen ja epäilyttävän toiminnan ilmoittaminen.

EU:n arvion mukaan kryptovaluutoilla käydään pimeässä verkossa jopa 1,5 miljardin euron edestä kauppaa vuosittain. Tämä on tosin verrattain pieni osuus, sillä eri arvioiden mukaan tuo osuus on enimmilläänkin vain 1–1,5 prosenttia koko EU:n alueen epäilyttävästä rahaliikenteestä.

Neuvosto ja parlamentti ottavat käyttöön erityisiä tehostettuja due diligence -toimenpiteitä, jotka koskevat rajat ylittäviä toimintoja krypto-omaisuuspalvelujen tarjoajien osalta. Samoin neuvosto ja parlamentti sopivat, että luotto- ja rahoituslaitokset ryhtyvät tehostettuihin due diligence -toimenpiteisiin, kun liikesuhteet erittäin varakkaisiin (high net worth) yksityishenkilöihin edellyttävät suurten varallisuusmäärien käsittelyä. Näiden toimien laiminlyöntiä pidetään raskauttavana tekijänä seuraamusjärjestelmässä.

LueNäin Venäjä-pakotteet kierretään helposti kryptovaluutoilla

Velvollisilla yhteisöillä, kuten rahoituslaitoksilla, pankeilla, kiinteistövälitystoimistoilla, omaisuudenhoitopalveluilla, kasinoilla ja kauppiailla, on keskeinen rooli rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML/CTF) portinvartijoina, sillä niillä on etuoikeutettu asema epäilyttävän toiminnan havaitsemisessa.

“Sopimuksen mukaan CASP:iden on sovellettava asiakkaan due diligence -toimenpiteitä, kun ne suorittavat vähintään 1000 euron arvoisia liiketoimia”, neuvosto totesi. “Se lisää toimenpiteitä, joilla lievennetään riskejä, jotka liittyvät itse isännöidyillä lompakoilla suoritettaviin liiketoimiin.”

Sovittuihin toimenpiteisiin sisältyy tiukennettuja due diligence -vaatimuksia erityisesti rajat ylittäviin kirjeenvaihtajasuhteisiin osallistuville krypto-omaisuuspalvelujen tarjoajille. Tämä on kohdennettu pyrkimys vahvistaa valvontaa ja lisätä kansainvälisten kryptotransaktioiden turvallisuutta.

“Luotto- ja rahoituslaitokset ryhtyvät tehostettuihin due diligence -toimenpiteisiin, kun liikesuhteisiin erittäin varakkaiden (high net-worth) yksityishenkilöiden kanssa liittyy suurten varallisuusmäärien käsittelyä”, neuvosto totesi.

Muita aloja, joita asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus koskevat, ovat ylellisyystavaroiden, kuten jalometallien ja jalokivien, kauppiaat, jalokivikauppiaat, korukauppiaat, kellosepät ja kultasepät. Myös luksusautojen, -lentokoneiden ja -jahtien sekä kulttuuriesineiden (kuten taideteosten) kauppiaista tulee ilmoitusvelvollisia.

Korkean riskin kolmannet maat


Velvollisten yhteisöjen on sovellettava tehostettuja due diligence -toimenpiteitä satunnaisiin liiketoimiin ja liikesuhteisiin, joissa on mukana korkean riskin kolmansia maita. Näiden maiden kansallisten rahanpesun ja terrorismin vastaisten järjestelmien puutteiden vuoksi ne muodostavat uhan EU:n sisämarkkinoiden eheydelle.

Komissio tekee riskinarvioinnin, joka perustuu rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF, rahanpesun torjuntaa koskevien kansainvälisten standardien laatija) luetteloihin. Lisäksi korkea riskitaso oikeuttaa soveltamaan erityisiä EU:n tai kansallisia vastatoimenpiteitä joko velvollisten yksiköiden tai jäsenvaltioiden tasolla.

Jalkapallon rahanpesu erityissyyniin


Väliaikaisessa sopimuksessa todetaan, että jalkapallosektori muodostaa suuren riskin, ja velvoitettujen yksiköiden luetteloa laajennetaan ammattilaisjalkapalloseuroihin ja agentteihin. Koska ala ja sen riski vaihtelevat kuitenkin suuresti, jäsenvaltiot voivat joustavasti poistaa ne luettelosta, jos niiden riski on vähäinen. Säännöt sisältävät pidemmän siirtymäajan, joka alkaa 5 vuoden kuluttua niiden voimaantulosta, kun taas muiden velvoitettujen yhteisöjen osalta siirtymäaika on 3 vuotta.

EU:n on tarkoitus yhdenmukaistaa taloudellista omistajuutta koskevia sääntöjä. Hyötyomistajuudella tarkoitetaan henkilöitä, jotka tosiasiallisesti hallitsevat oikeushenkilöä (kuten yritystä, säätiötä tai trustia) tai nauttivat sen omistajuudesta koituvista eduista, vaikka omistusoikeus tai omaisuus on toisella nimellä.

Sopimuksessa selvennetään, että tosiasiallinen omistus perustuu kahteen osatekijään – omistukseen ja määräysvaltaan – jotka molemmat on analysoitava, jotta voidaan tunnistaa kaikki kyseisen oikeushenkilön tai eri tyyppisten yhteisöjen tosiasialliset edunsaajat, mukaan lukien EU:n ulkopuoliset yhteisöt, kun ne harjoittavat liiketoimintaa EU:ssa tai ostavat kiinteistöjä EU:ssa. Sopimuksen mukaan tosiasiallisen omistuksen kynnysarvo on 25 prosenttia.

Myös monikerroksisiin omistus- ja valvontarakenteisiin sovellettavia asiaan liittyviä sääntöjä selkeytetään, jotta varmistetaan, että piiloutuminen yritysten monikerroksisen omistuksen taakse ei enää onnistu. Samalla selkeytetään tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä koskevia säännöksiä, jotta toimivaltaisten viranomaisten työ helpottuu ja nopeutuu.

Sopimuksessa määrätään kaikkien kiinteistöjä omistavien ulkomaisten yhteisöjen tosiasiallisen omistuksen rekisteröinnistä takautuvasti 1. tammikuuta 2014 asti.

Rahanpesun selvittelykeskuksia perustettu


Jokaisessa jäsenvaltiossa on jo perustettu rahanpesun selvittelykeskus, jonka tehtävänä on ehkäistä, raportoida ja torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Näiden rahanpesun selvittelykeskusten tehtävänä on vastaanottaa ja analysoida rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kannalta merkityksellisiä tietoja, jotka saadaan erityisesti ilmoitusvelvollisilta yhteisöiltä.

Sopimuksen mukaan rahanpesun selvittelykeskuksilla on välitön ja suora pääsy rahoitus-, hallinto- ja lainvalvontatietoihin, muun muassa verotietoihin, kohdennettujen taloudellisten pakotteiden nojalla jäädytettyjä varoja ja muuta omaisuutta koskeviin tietoihin, varainsiirtoja ja kryptosiirtoja koskeviin tietoihin, kansallisiin moottoriajoneuvo-, ilma-alus- ja vesikulkuneuvorekistereihin, tullitietoihin sekä kansallisiin ase- ja aserekistereihin.

Rahanpesun selvittelykeskukset jakavat edelleen tietoja toimivaltaisille viranomaisille, joiden tehtävänä on torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, mukaan luettuina viranomaiset, joilla on tutkinta-, syyttäjä- tai oikeusviranomaisen rooli. Rajat ylittävissä tapauksissa rahanpesun selvittelykeskukset tekevät tiiviimpää yhteistyötä sen jäsenvaltion vastaavien viranomaisten kanssa, jota epäilyttävä ilmoitus koskee. FIU.net-järjestelmää parannetaan, jotta rajatylittäviä ilmoituksia voidaan levittää nopeasti.