MiCA sääntely opas: Kaikki mitä sinun tulee tietää 2024

Tanja Elo
| 6 min read

MiCA sääntelyMarkkinainfrastruktuurien kryptovaluuttavarojen regulaatio eli MiCA sääntely on Euroopan unionin uusi aloite, joka pyrkii säätelemään digitaalisten omaisuuserien tarjoamista ja kauppaa.

Tämä opas tarjoaa kattavan katsauksen MiCA-sääntelyn keskeisiin näkökohtiin, sen tavoitteisiin, vaikutuksiin ja siihen, mitä se merkitsee sekä yrityksille että kuluttajille.

Mikä on MiCA?


MiCA, eli Markets in Crypto-Assets, on Euroopan unionin ehdotus kryptovaluuttojen ja digitaalisten omaisuuserien markkinoiden sääntelystä. Tämä aloite pyrkii luomaan yhtenäisen ja selkeän oikeudellisen kehyksen kryptovaluuttojen tarjoamiselle, kaupankäynnille ja niihin liittyville palveluille EU:ssa. Kryptovaluuttojen sääntely sisältää useita keskeisiä näkökohtia, kuten toimilupavaatimukset kryptovaluuttapalveluntarjoajille, vakavaraisuusvaatimukset, kuluttajansuoja sekä toimenpiteitä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

MiCA:n tavoitteena on parantaa markkinoiden vakautta ja turvallisuutta sekä lisätä kuluttajansuojaa digitaalisten omaisuuserien markkinoilla. Se pyrkii myös edistämään reilua kilpailua ja luomaan yhtenäisen sääntelykehyksen koko EU:n alueelle, mikä helpottaa markkinoiden toimintaa ja vähentää riskejä.

MiCA kryptovaluuttalaki koskee laajasti erilaisia kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia, Ethereumia ja muita digitaalisia omaisuuseriä, sekä niihin liittyviä palveluntarjoajia, kuten kryptovaluuttapörssejä ja lompakkopalveluita tarjoavia yrityksiä. Tavoitteena on varmistaa, että nämä markkinat toimivat läpinäkyvästi, turvallisesti ja tehokkaasti, samalla kun torjutaan sääntelemättömien toimijoiden mahdollisia väärinkäytöksiä. MiCA-sääntelyllä on laaja vaikutus kryptovaluuttamarkkinoihin Euroopassa ja se heijastaa EU:n pyrkimystä sopeutua ja vastata digitaalisten omaisuuserien nopeaan kasvuun ja kehitykseen.

XTB mainosbanneri CTA

 

Mitkä ovat MiCA säätelyn vaikutukset?


Mitä kryptovaluuttojen regulaatio tarkoittaa eli tahoille? MiCA-sääntelyn vaikutukset ovat monipuolisia ja kattavat niin kryptovaluuttapalveluntarjoajat, kuluttajat kuin markkinatkin. MiCA-sääntelyn vaikutukset voidaan tiivistää seuraavasti:

MiCA sääntely: Vaikutukset

Kryptovaluuttapalveluntarjoajat
 • Uusien toimilupavaatimusten ja vakavaraisuusvaatimusten noudattaminen lisää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.
 • Sääntely voi johtaa sääntelemättömien toimijoiden vähenemiseen markkinoilla.
 • Vaatimukset voivat suosia suurempia ja vakavaraisempia yrityksiä.
Kuluttajat
 • Parantunut kuluttajansuoja kryptovaluuttapalveluiden käytössä.
 • Selkeämpi informaatio ja riskien ilmoittaminen voivat lisätä kuluttajien luottamusta markkinoihin.
 • Mahdolliset uudet säännökset voivat vaikuttaa käyttökokemukseen ja saatavilla oleviin palveluihin.
Markkinat
 • Keskittyminen ja konsolidoituminen markkinoilla, kun suuremmilla yrityksillä on resursseja noudattaa tiukempia sääntöjä.
 • Mahdollinen vähentyvä kilpailu uusien yritysten pääsyn vaikeutuessa.
 • Yhtenäisen sääntelykehyksen luominen voi lisätä markkinoiden vakautta ja houkutella institutionaalisia sijoittajia.

EU:n virtuaalivaluuttojen sääntely


Euroopan unioni on viime vuosina ottanut käyttöön virtuaalivaluuttojen sääntelyä kryptovaluuttojen alalla. Tämä virtuaalivaluuttojen regulaatio on osa laajempaa pyrkimystä varmistaa digitaalisten omaisuuserien turvallinen ja tehokas käyttö EU:ssa.

EU:n virtuaalivaluuttojen sääntelyssä keskeisiä näkökohtia ovat kuluttajansuoja, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta sekä markkinoiden vakauden varmistaminen. Tavoitteena on varmistaa, että virtuaalivaluuttoja käyttävät kuluttajat ovat asianmukaisesti suojattuja mahdollisilta riskeiltä, kuten petoksilta ja tietoturvaongelmilta. Lisäksi sääntelyllä pyritään estämään virtuaalivaluuttojen käyttöä rikollisiin tarkoituksiin ja varmistamaan, että markkinat toimivat tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

EU:n virtuaalivaluuttalaki sisältää useita direktiivejä ja asetuksia, jotka määrittelevät esimerkiksi kryptovaluuttapalveluntarjoajien toimiluvat, raportointivaatimukset ja asiakkaan tuntemisen (KYC) vaatimukset. Lisäksi EU on sitoutunut yhteistyöhön kansainvälisten toimijoiden kanssa virtuaalivaluuttojen sääntelyn harmonisoimiseksi globaalilla tasolla.

kryptomarkkinat

Mitä on MiCA:n vaikutus kryptovaluuttoihin?


MiCA-sääntelyn vaikutus kryptovaluuttoihin voi olla merkittävä, sillä se tuo mukanaan useita muutoksia ja velvoitteita kryptovaluuttojen tarjoajille ja käyttäjille EU:ssa.

 1. MiCA sääntely luo selkeämmän ja yhtenäisemmän sääntelykehyksen kryptovaluuttojen tarjoamiselle ja kaupankäynnille EU:ssa. Tämä voi lisätä luottamusta markkinoihin ja houkutella institutionaalisia sijoittajia osallistumaan kryptovaluuttamarkkinoille.
 2. MiCA virtuaalivaluuttalaki asettaa kryptovaluuttapalveluntarjoajille tiukempia vaatimuksia, kuten toimilupavaatimuksia ja vakavaraisuusvaatimuksia. Tämä voi vaikuttaa pienempiin ja vähemmän vakavaraisiin toimijoihin, jotka saattavat joutua sulkemaan toimintansa tai yhdistymään suurempien yritysten kanssa säädösten noudattamiseksi.
 3. MiCA-sääntely voi vaikuttaa kryptovaluuttojen hintavaihteluihin ja likviditeettiin. Tiukemmat sääntelyvaatimukset voivat vähentää markkinoille pääsevien kryptovaluuttapalveluntarjoajien määrää, mikä voi vaikuttaa kaupankäynnin volyymiin ja hintoihin.Lopuksi, MiCA-sääntelyn myötä kuluttajat voivat odottaa parempaa suojaa ja läpinäkyvyyttä kryptovaluuttapalveluiden käytössä. Tämä voi vähentää petosten ja väärinkäytösten riskiä sekä lisätä kuluttajien luottamusta markkinoihin.

Lue myös: Anonyymit kryptolompakot – Katso top 11 vuonna 2024

Kuka valvoo MiCA:n toteutumista?


MiCA:n toteutumista valvoo pääasiassa EU:n jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kanssa. ESMA on keskeinen valvoja, jonka tehtäviin kuuluu edistää sääntelyn yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa ja varmistaa sääntelyn tehokkuus koko EU:n alueella.

Jokainen EU:n jäsenvaltio nimittää kansallisen viranomaisen, joka vastaa MiCA-sääntelyn valvonnasta omalla alueellaan. Näitä viranomaisia ovat esimerkiksi finanssivalvontaviranomaiset. Niiden tehtäviin kuuluu kryptovaluuttapalveluntarjoajien valvonta, toimilupien myöntäminen ja valvontatoimien suorittaminen sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi.

ESMA koordinoi jäsenvaltioiden välisiä valvontatoimia ja tarjoaa ohjeistusta sääntelyn soveltamisesta. Se myös kerää tietoa markkinoista ja tekee tarvittaessa suosituksia sääntelyn parantamiseksi. Lisäksi ESMA voi antaa suosituksia ja ohjeita jäsenvaltioille sekä toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi.

Lisäksi MiCA-sääntelyn valvontaan voi osallistua myös muita viranomaisia, kuten keskuspankkeja ja rahoitusrikosten torjuntaan erikoistuneita viranomaisia. Näiden viranomaisten yhteistyö ja koordinointi ovat keskeisiä MiCA:n tehokkaalle valvonnalle ja sääntelyn noudattamisen varmistamiselle koko EU:n alueella.

EU:n virtuaalivaluuttalaki

MiCA sääntely ja MiCA:n asetuksen hyödyt alalle


MiCA:n asetuksen hyödyt kryptovaluuttamarkkinoille ja alan toimijoille ovat moninaiset ja voivat edistää alan kehitystä sekä markkinoiden vakautta Euroopassa. Alla muutamia esimerkkejä sen hyödyistä: 

 • MiCA luo yhtenäisen ja selkeän sääntelykehyksen kryptovaluuttamarkkinoille koko Euroopan unionin alueella. Tämä vähentää hajanaisuutta ja epävarmuutta markkinoilla sekä lisää luottamusta kryptovaluuttojen käyttöön ja kaupankäyntiin.
 • MiCA-sääntely voi houkutella institutionaalisia sijoittajia ja perinteisiä rahoituslaitoksia osallistumaan kryptovaluuttamarkkinoille. Selkeä sääntely ja parempi kuluttajansuoja voivat vähentää sijoittajien riskiä ja lisätä heidän luottamustaan kryptovaluuttojen markkinoihin.
 • MiCA asetus voi edistää innovaatiota ja kehitystä kryptovaluuttamarkkinoilla tarjoamalla turvallisen ja vakauden ympäristön uusille ja innovatiivisille yrityksille. Selkeät säännöt ja toimilupavaatimukset voivat auttaa vähentämään epävarmuutta ja luomaan edellytyksiä uusille liiketoimintamalleille ja palveluille.
 • MiCA-sääntely voi lisätä kryptovaluuttojen hyväksymistä ja käyttöä laajemmin taloudessa. Kuluttajien parempi suojelu ja markkinoiden vakaus voivat lisätä luottamusta kryptovaluuttojen käyttöön esimerkiksi maksuvälineenä ja sijoituskohteena.

Yhteenveto


MiCA sääntely on merkittävä askel kohti kryptovaluuttamarkkinoiden sääntelyä ja vakautta EU:ssa. Vaikka se tarjoaa selkeitä etuja kuluttajille ja markkinoiden vakaudelle, sen vaikutukset yrityksiin ja innovaatioon vaativat edelleen tarkempaa arviointia ja tasapainottelua. On tärkeää seurata MiCA-sääntelyn kehitystä ja sen vaikutuksia markkinoihin, jotta voidaan varmistaa tasapainoinen ja tehokas sääntelykehys kryptovaluuttamarkkinoille tulevaisuudessa.

MiCA sääntely – Usein Kysytyt Kysymykset


Mitä tarkoittaa MiCA-säätely?

MiCA-säätely, lyhenne sanoista Markets in Crypto-Assets, on Euroopan unionin aloite ja kryptoregulaatio, joka sääntelee kryptovaluuttojen tarjoamista, kaupankäyntiä ja niihin liittyviä palveluita EU:ssa. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja selkeä sääntelykehys, joka varmistaa markkinoiden vakauden, kuluttajansuojan ja torjuu rikollista toimintaa kryptovaluuttamarkkinoilla. MiCA-säätelyllä pyritään vastaamaan kasvavaan tarpeeseen säädellä digitaalisia omaisuuseriä ja niiden ympärillä tapahtuvaa toimintaa.

Miten kryptomarkkinat voivat muuttua MiCAn myötä?

MiCA sääntely ja kryptojen regulaatio voi esimerkiksi vaikuttaa kryptovaluuttojen hintoihin ja likviditeettiin monin tavoin. Tiukemmat sääntelyvaatimukset, kuten toimilupien ja vakavaraisuusvaatimusten asettaminen kryptovaluuttapalveluntarjoajille, voivat lisätä näiden yritysten kustannuksia ja rajoittaa niiden toimintaa, mikä saattaa heijastua hinnoitteluun ja likviditeettiin markkinoilla. Toisaalta, sääntelyn lisääntyessä institutionaalisten sijoittajien ja suurempien rahoituslaitosten kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan voi kasvaa, mikä voi tuoda markkinoille lisää pääomaa ja lisätä likviditeettiä pitkällä aikavälillä. 

Mitä hyötyä MiCA-sääntelystä on kuluttajille? 

MiCA-sääntely tarjoaa kuluttajille parempaa suojaa ja turvallisuutta kryptovaluuttojen käytössä. Selkeämmät säännöt ja kuluttajansuojamekanismit voivat vähentää petosten riskiä ja lisätä luottamusta kryptovaluuttamarkkinoihin. Lisäksi MiCA voi parantaa kuluttajien oikeuksien valvontaa ja varmistaa, että heillä on riittävästi tietoa ja mahdollisuuksia tehdä informoituja päätöksiä kryptovaluuttojen käytössä.

Milloin MiCA sääntely tulee voimaan?

Tällä hetkellä MiCA-asetus on jo tullut voimaan. Se tuli voimaan 20.6.2023, mutta asetuksen soveltaminen alkaa 30. joulukuuta 2024. Kuitenkin omaisuusreferenssitokeneita ja sähkörahatokeneita koskevia sääntöjä sovelletaan jo 30. kesäkuuta 2024 alkaen.

Lähteet