Kryptovaluuttojen verotus saa Suomessa uudet suuntaviivat

Markku Korhonen
| 3 min read

kryptovaluuttojen verotus

Suomessa kryptovaluuttojen verotus saa uudet suuntaviivat lähitulevaisuudessa. Suomen ja useiden muiden valtioiden yhteinen julkilausuma krypto- eli virtuaalivarojen raportoinnin ja tietojenvaihdon aloittamisesta vuoteen 2027 mennessä kuvastaa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä sopeutua nopeasti muuttuvaan kryptovaluuttamarkkinaan. Julkilausumassa korostetaan tarvetta pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että verotusjärjestelmät vastaavat tehokkaasti kryptovaluuttojen kasvavaan käyttöön liittyviin haasteisiin.

Krypto- eli virtuaalivarojen raportointikehys, tunnettu nimellä Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), on suunniteltu asettamaan velvoitteita kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat kryptovarapalveluja. Nämä yritykset velvoitetaan keräämään ja ilmoittamaan vuosittain tietoja kryptovarojen käyttäjistä ja tapahtumista kotivaltionsa veroviranomaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtiot voivat tehokkaammin valvoa ja varmistaa verosäännösten noudattamisen sekä ehkäistä veronkiertoa kryptovarojen avulla. Kryptovaluuttojen verotus on ollut Suomessa ja maailmalla osin harmaalla alueella, koska viranomaiset eivät ole pysyneet kehityksessä mukana.

Osallistuvat valtiot sitoutuvat myös vaihtamaan näitä tietoja automaattisesti kryptovarojen käyttäjien kotivaltioiden veroviranomaisten kanssa vuosittain. Euroopan unionin jäsenvaltiot aloittavat tämän tietojenvaihdon keskinäisenä prosessina DAC8-direktiivin pohjalta vuonna 2027. Tämä luo vahvan perustan laajemmalle kansainväliselle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle jotta kryptovaluuttojen verotus saadaan tehokkaammalle tasolle.

Krpytovaluuttojen verotus myös finanssilaitosten asiaksi


Toinen keskeinen näkökulma julkilausumassa liittyy Common Reporting Standard (CRS) -standardin muutoksiin finanssitilitietojen raportoinnissa. CRS-standardi velvoittaa finanssilaitokset raportoimaan asiakkaidensa varoista ja tuloista kotivaltionsa veroviranomaisille. Tämä tietojenvaihto tapahtuu automaattisesti, ja valtiot vaihtavat näitä tietoja keskenään. Standardia laajennettiin äskettäin kattamaan myös sähköisen rahan tuotteet vuonna 2023. Myös tämän standardin myötä kryptovaluuttojen verotus tulee tehostumaan.

Jatkossa finanssilaitosten huolellisuusmenettelyjä ja raportointivelvollisuutta koskevia sääntöjä on parannettu, mikä vahvistaa valtioiden mahdollisuuksia valvoa ja hallita taloudellisia virtauksia. Näiden muutosten myötä osallistuvat maat pyrkivät varmistamaan, että tietojenvaihto on tavoitteena aloittaa vuoteen 2027 mennessä. Jotta kryptovaluuttojen verotus saadaan halutulle tasolle, se edellyttää kunkin maan lainsäädäntömuutoksia ja tietojenvaihtosuhteiden aktivoimista muiden valtioiden kanssa.

Yhteisessä lausunnossaan maat, kuten Armenia, Australia, Belgia, Brasilia, Kanada, Japani, Ruotsi ja Yhdysvallat, sekä Euroopan unionin jäsenvaltiot ja sen ulkopuoliset alueet, kuten Guernsey, Jersey ja Mansaaren saaret, ilmaisevat sitoutumisensa uusiin standardeihin.

Ne kutsuvat myös muita maita liittymään mukaan maailmanlaajuiseen automaattisen tietojenvaihdon järjestelmään, jonka tavoitteena on jättää vähemmän tilaa veronkiertäjille ja edistää avoimuutta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

LueJapanilaiset yritykset haluavat, että kryptoverot uudistetaan

Kryptovaluuttojen verotus tällä hetkellä


Veroviraston mukaan virtuaalivaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan luovutusvoittona, joka on pääomatuloa. Tämä tarkoittaa, että kyptovaluuttojen verotus toteutetaan niin, että myyntiä verotetaan tuloverolain 45 §:n 1 momentin mukaisena omaisuuden luovutuksesta saatuna voittona.

Tulot, jotka saadaan virtuaalivaluuttojen käytöstä tai niiden louhimisesta, ovat veronalaisia. Muista ilmoittaa virtuaalivaluutoista, kuten esimerkiksi bitcoinista, ethereumista, tetheristä, litecoinista ja dogecoinista tai shiba inusta saamasi tulot veroilmoituksessasi. Voit myös ilmoittaa näihin liittyvät kulut veroilmoituksessa ja vähentää ne verotuksessa.

Virtuaalivaluutan käyttö tai sen vaihtaminen toiseen katsotaan luovutusvoitoksi, mikä luokitellaan pääomatuloksi. Verotettavaa tuloa syntyy, kun suoritat alla olevia virtuaalivaluuttatoimenpiteitä. Muista ottaa nämä asiat huomioon veroasioita hoitaessasi.

  • Vaihdat virtuaalivaluuttaa euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan.
  • Vaihdat virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan.
  • Maksat virtuaalivaluutalla laskuja,
  • Ostat virtuaalivaluutalla tavaroita tai palveluja.

Verotuksessa jokainen virtuaalivaluutan käyttö-, myynti- tai vaihtotapahtuma katsotaan erilliseksi tapahtumaksi, ja jokainen näistä realisoi virtuaalivaluutan arvon nousun tai laskun. Jos henkilö on hankkinut käytetyn virtuaalivaluutan useassa erässä, arvonnousu tai -lasku lasketaan erikseen jokaisesta erästä. Arvonmuutosta laskettaessa otetaan huomioon se järjestys, jossa henkilö on hankkinut virtuaalivaluutan, ellei hän toisin osoita.

“First In First Out” -periaate käytössä


Kryptovaluutan arvostus euroina perustuu sen vaihtokurssiin käyttöhetkellä. Jokainen myyntitapahtuma edellyttää erillisen voiton tai tappion laskemista. Jos kyseistä kryptovaluuttaa on hankittu useissa eri erissä, jokaisen erän osalta arvonnousu tai -lasku on huomioitava erikseen. Verottaja käyttää laskennassa FIFO-menetelmää, eli “First In First Out” -periaatetta, mikä tarkoittaa, että ensin hankitut kryptot myydään ensimmäisinä.

Kryptovaluutan louhinnasta saatu tulo on myös veronalaista, mutta yleensä se verotetaan ansiotulona eikä pääomatulona. Kryptovaluuttojen verotus saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, mutta helpottuu huomattavasti, jos seuraa tarkasti kaikkia ostoja, myyntejä ja vaihtoja. Verotusta varten on käytettävissä myös FIFO-laskuri verottajan verkkosivuilla, jonka avulla voi laskea kryptojen arvonnousun ja siten luovutusvoiton.

Laskuria käyttääkseen tarvitsee tiedot transaktion ajankohdasta, tyypistä, valuutan määrästä, hinnasta ja euromäärästä. Edellisessä artikkelissamme kryptojen ilmoittamisesta käsitellään aihetta tarkemmin.

Kryptovaluuttojen verotus – Ei välttämättä vähennyskelpoisia


Koska kryptovaluutat luokitellaan verotuksellisesti omaisuusluokaksi, syntynyttä luovutustappiota kryptojen kaupasta, vaihdosta tai muista luovutuksista voidaan vähentää verovuonna ja seuraavina viitenä vuotena veronalaisesta tulosta.

On kuitenkin tärkeää olla varovainen kryptovaluuttoihin sijoittamisessa, sillä Verohallinto ei pidä virtuaalivaluuttaan kohdistuvaa menetystä vähennyskelpoisena luovutustappiona. Tämä johtuu siitä, että Verohallinnon mukaan virtuaalivaluutat eivät ole arvopapereita.

Kryptovaluuttojen joukossa on paljastunut suunniteltuja huijauksia, joissa uudelle kryptovaluutalle luodaan keinotekoista hypeä, kunnes se lopulta katoaa ja vie mukanaan siihen sijoitetut varat. Verohallinnon näkökulmasta tällaisessa tilanteessa menetetty varallisuus ei ole vähennyskelpoinen luovutustappio, ja sijoittajan on siksi tärkeää tutkia tarkasti, mihin kryptovaluuttaan sijoittaa, millä palvelulla sijoituksen tekee ja missä säilyttää kryptovarallisuuttaan.