Vastuullinen sijoittaminen 2024 – Laaja opas sijoittajalle

Tanja Elo
| 15 min read

vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen keskittyy sijoittamaan varoja yrityksiin ja hankkeisiin, jotka edistävät ympäristöllistä, sosiaalista ja hallinnollista kestävyyttä (ESG-periaatteita).

Tavoitteena on saavuttaa taloudellista tuottoa samalla kun edistetään positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa ja ympäristössä. Tämä lähestymistapa houkuttelee yhä useampia sijoittajia, jotka haluavat tehdä taloudellisia päätöksiä, jotka ovat linjassa heidän arvojensa kanssa

Tässä oppaassa tarkastelemme vastuullisen sijoittamisen keskeisiä näkökohtia, periaatteita ja lähestymistapoja. Lue ja nappaa vinkit talteen.

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa?


Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoituslähestymistapa, joka painottaa ympäristöllisiä, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä sijoituspäätöksissä. Tämä strategia pyrkii saavuttamaan taloudellisen tuoton samalla kun edistetään positiivisia vaikutuksia ympäristössä ja yhteiskunnassa.

Alla on tärkeimmät vastuullisen sijoittamisen periaatteet:

 • Ympäristö: Arvioidaan yritysten ympäristövaikutuksia ja panostetaan kestäviin ratkaisuihin, kuten vähähiilisiin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen.
 • Sosiaaliset tekijät: Huomioidaan yritysten vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, kuten työntekijöiden oikeudet, työturvallisuus, ihmisoikeudet ja monimuotoisuus.
 • Hallinnointi: Arvioidaan yritysten hallinnollisia käytäntöjä, kuten avoimuutta, läpinäkyvyyttä, eettistä johtamista ja osakkeenomistajien oikeuksia.
 • Positiivinen vaikutus: Painotetaan sijoituksia yrityksiin ja hankkeisiin, jotka edistävät kestävän kehityksen kasvua ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä haasteita.
 • Riskienhallinta: Tunnistetaan ja vähennetään sijoitusten riskejä, kuten maineen menetystä, lakirikkomuksia ja ympäristökatastrofeja.
 • Pitkäjänteisyys: Pyritään saavuttamaan kestävää ja pitkäaikaista taloudellista menestystä ottamalla huomioon sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutukset.

Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tehdä vaikutuksellisia päätöksiä, jotka heijastavat heidän arvojaan ja periaatteitaan samalla kun tavoitellaan taloudellista tuottoa.

Mitä on ESG sijoittaminen?


ESG-sijoittaminen viittaa sijoitusstrategiaan, joka ottaa huomioon ympäristölliset (Environmental), sosiaaliset (Social) ja hallinnolliset (Governance) tekijät sijoituspäätöksiä tehtäessä. Tavoitteena on valita sijoituskohteita, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa samalla kun pyritään saavuttamaan taloudellista tuottoa.

ESG-sijoittaminen perustuu ajatukseen, että yritykset, jotka hallitsevat näitä ESG-tekijöitä tehokkaasti, ovat todennäköisesti pitkällä aikavälillä menestyvämpiä ja kestävämpiä. Sijoittaja voi soveltaa erilaisia ​​strategioita, kuten ESG-integraatiota, vastuullisia sijoitusrahastoja tai vaikuttavuussijoittamista, toteuttaakseen ESG-periaatteita sijoitusportfolioissaan.

ESG sijoittaminen

Mitä ovat ESG kriteerit?


Kuten edellä kävi ilmi, ESG-kriteerit koostuvat kolmesta osa-alueesta: ympäristö, sosiaaliset tekijät ja hallinnointi. Tässä kätevä lista näiden osa-alueiden kriteereistä:

Ympäristö (Environment):

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
 • Päästöjen vähentäminen ja ympäristövaikutusten hallinta
 • Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus
 • Jätehuollon hallinta ja kierrätys

Sosiaaliset tekijät (Social):

 • Työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi
 • Työolojen turvallisuus ja terveys
 • Työvoiman monimuotoisuus ja tasa-arvo
 • Yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalinen vastuu
 • Asiakastyytyväisyys ja kuluttajansuoja

Hallinnointi (Governance):

 • Avoin ja läpinäkyvä johtamiskulttuuri
 • Eettinen liiketoiminta ja korruption vastainen toiminta
 • Riippumattomat hallituksen jäsenet ja hallinnolliset rakenteet
 • Osakkeenomistajien oikeuksien suojaaminen ja äänestysten läpinäkyvyys
 • Riskienhallinnan tehokkuus ja taloudellinen vastuu

Nämä ESG-kriteerit auttavat sijoittajia arvioimaan yritysten ja hankkeiden vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä tekemään informoituja sijoituspäätöksiä, jotka ottavat huomioon sekä taloudelliset että yhteiskunnalliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Vastuullinen sijoittaminen: Tavoitteet ja mittarit

Tavoitteet ja mittarit ovat keskeinen osa ESG-sijoittamista. Tavoitteet määrittelevät, mitä sijoittaja voi tai yritys pyrkii saavuttamaan vastuullisuuden alalla, kun taas mittarit ovat käytännön työkaluja näiden tavoitteiden seuraamiseen ja arviointiin.

Tavoitteiden ja mittareiden yhdistelmä auttaa sijoittajia ja yrityksiä seuraamaan ja arvioimaan vastuullisuuden kehitystä ja edistymistä. Esimerkkejä tavoitteista ja niihin liittyvistä mittareista löytävät alla olevasta taulukosta.

ESG-sijoittamisen tavoitteet ja mittarit

Tavoite Mittari
Vähentää hiilijalanjälkeä Kasvihuonekaasupäästöt tonneina CO2-ekvivalenttina vuosittain.
Parantaa työolosuhteita ja ihmisoikeuksia toimitusketjussa. Toimitusketjun työturvallisuusarvosana tai työntekijöiden tyytyväisyyskyselyt.
Edistää monimuotoisuutta ja osallisuutta hallituksessa. Hallituksen monimuotoisuusprosentti sukupuolen, iän ja etnisen taustan perusteella.
Lisätä läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yrityksen hallinnoinnissa. Julkisesti saatavilla olevien ESG-raporttien tai vastuullisuusstrategian läpinäkyvyyden aste.
Edistää kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista. Yrityksen SDG-tavoitteiden saavuttaminen ja edistyminen.

SKILLING mainosbanneri CTA

ESG-pisteytys

ESG-pisteytys on menetelmä, jolla arvioidaan yritysten tai sijoituskohteiden ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä. Tämä arviointi perustuu erilaisiin mittareihin ja indikaattoreihin, jotka kattavat muun muassa yrityksen hiilijalanjäljen, työntekijöiden hyvinvoinnin ja johtamiskäytännöt. Pisteytysjärjestelmät vaihtelevat ja voivat olla joko absoluuttisia tai suhteellisia, mikä tarkoittaa sitä, että ne voivat verrata yrityksiä toisiinsa tai antaa absoluuttisen arvosanan kullekin yritykselle.

ESG-pisteytys auttaa sijoittajia arvioimaan yritysten vastuullisuusprofiilia ja tekemään parempia sijoituspäätöksiä. Korkeammat ESG-pisteet voivat olla merkki siitä, että yritys on paremmin valmistautunut kestävän kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin, mikä voi vaikuttaa positiivisesti sekä taloudelliseen suorituskykyyn että sijoittajan arvoihin ja tavoitteisiin.

Yrityksille ESG-pisteytys voi toimia kannustimena parantaa vastuullisuusprofiiliaan ja läpinäkyvyyttään sijoittajien ja sidosryhmien odotusten mukaisesti. Lisäksi ESG-pisteytys voi auttaa yrityksiä tunnistamaan riskejä ja mahdollisuuksia liittyen kestävään liiketoimintaan ja vastuulliseen toimintaan, mikä voi tukea pitkän aikavälin menestystä ja kilpailukykyä markkinoilla.

Mikä on ESG raportti?

ESG-raportti, joka tunnetaan myös nimellä vastuullisuusraportti, on asiakirja, joka kuvaa yrityksen ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia suorituskykyjä. Se tarjoaa sijoittajille, sidosryhmille ja muille kiinnostuneille osapuolille tietoa yrityksen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä.

ESG-raportti voi sisältää tietoa yrityksen ympäristövaikutuksista, sosiaalisista käytännöistä kuten työoloista ja ihmisoikeuksista, sekä hallinnointikäytännöistä kuten yrityksen johtamisesta ja avoimuudesta. Näiden tietojen avulla sijoittajat voivat arvioida yrityksen riskejä ja mahdollisuuksia liittyen vastuullisuuteen sekä tehdä päätöksiä sijoituksistaan.

Haluamansa yrityksen ESG-raportin voi hankkia itselle tarkasteltavaksi muun muassa Suomen Asiakastieto -sivustolta.

Lue myös: ETF sijoittaminen 2024 – Kaikki mitä sinun tulee tietää

Miten valita itselle oikea ESG-strategia?


Oikean ESG-strategian valinta riippuu useista tekijöistä ja voi vaihdella sijoittajan tavoitteiden, arvojen ja riskinsietokyvyn mukaan.

Tässä on muutamia vaiheita, jotka voivat auttaa valitsemaan sopivan ESG-strategian:

 1. Arvioi omat arvosi ja tavoitteesi: Mieti, mitkä ESG-näkökohdat ovat sinulle tärkeitä. Haluatko esimerkiksi painottaa ympäristöä, sosiaalisia kysymyksiä tai hyvää hallintotapaa?
 2. Tarkastele sijoitushorisonttiasi: Määritä, onko sinulla lyhyt- vai pitkän aikavälin sijoitustavoitteita. Joitain ESG-strategioita voidaan suunnitella lyhyen aikavälin tuottojen optimointiin, kun taas toiset keskittyvät pitkän aikavälin kestävyyteen.
 3. Tutustu eri ESG-strategioihin: Selvitä, mitä erilaisia ESG-strategioita on saatavilla markkinoilla, kuten ESG-integraatio, eettiset sijoitusrahastot, vaikuttavuussijoittaminen ja sijoitukset kestäviin teemoihin.
 4. Arvioi riskit ja tuottopotentiaali: Tutki huolellisesti valittujen ESG-strategioiden riskitasoa ja tuottopotentiaalia sekä vertaile niitä perinteisiin sijoitusstrategioihin.

Valitsemalla huolellisesti ESG-strategian voit sijoittaa varoja tavalla, joka heijastaa omia arvojasi ja tavoitteitasi samalla tavoitellen taloudellista menestystä.

ESG

Miksi vastuullinen sijoittaminen on tärkeää?


Vastuullinen sijoittaminen on tärkeää useista syistä. Ensinnäkin, se edistää kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista vastuuta. Sijoittamalla yrityksiin ja hankkeisiin, jotka noudattavat ympäristö- ja sosiaalisia standardeja sekä hyvää hallintotapaa, voidaan edistää positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa ja ympäristössä.

Vastuullinen sijoittaminen voi tuoda pitkän aikavälin taloudellista tuottoa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yritykset, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin käytäntöihin ja hallintoon, ovat usein myös taloudellisesti menestyvämpiä ja kestävämpiä. Tällaiset yritykset voivat vähentää riskejä, kuten maineen menetystä, oikeudellisia ongelmia ja ympäristökatastrofeja, mikä voi parantaa niiden pitkän aikavälin kannattavuutta ja kestävyyttä.

Lisäksi vastuullinen sijoittaminen voi vaikuttaa positiivisesti markkinoiden toimintaan ja kehitykseen. Sijoittajat voivat käyttää äänioikeuttaan ja vaikutusvaltaansa yrityksissä edistääkseen vastuullisia käytäntöjä ja muutoksia. Tämä voi johtaa yritysten parempaan hallintoon, avoimuuteen ja vastuullisuuteen, mikä hyödyttää kaikkia sidosryhmiä.

Näiden syiden vuoksi vastuullinen sijoittaminen on tärkeä osa kestävää taloudellista kehitystä ja yhteiskunnallista muutosta. Se tarjoaa mahdollisuuden luoda positiivisia vaikutuksia sekä taloudellisesti että sosiaalisesti, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille sijoittajille.

XTB mainosbanneri CTA

Mitä on eettinen sijoittaminen?


Eettinen sijoittaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoittajat ottavat huomioon eettiset ja moraaliset näkökohdat sijoituspäätöksiä tehdessään. Tavoitteena on sijoittaa varoja yrityksiin ja hankkeisiin, jotka noudattavat tietyntyyppisiä eettisiä periaatteita tai arvoja. Näitä arvoja voivat olla esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristönsuojelu, eettinen liiketoiminta, työntekijöiden oikeudet tai sosiaalinen vastuu.

Eettisessä sijoittamisessa sijoittajat voivat käyttää erilaisia ​​strategioita valitakseen sijoituskohteita, jotka ovat linjassa heidän eettisten arvojensa kanssa. Tällaisia strategioita voivat olla esimerkiksi negatiivinen seulonta, jossa vältetään sijoituksia tietyntyyppisiin toimialoihin, kuten aseisiin tai tupakkaan, tai positiivinen seulonta, jossa etsitään aktiivisesti sijoituskohteita, jotka edistävät tiettyjä eettisiä tai yhteiskunnallisia tavoitteita.

Eettinen sijoittaminen voi olla osa laajempaa vastuullisen sijoittamisen lähestymistapaa, joka pyrkii yhdistämään taloudelliset tavoitteet sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuuseen. Se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa varoja tavalla, joka heijastaa sijoittajan arvoja ja periaatteita, samalla kun tavoitellaan taloudellista tuottoa.

Ympäristöön sosiaaliseen vastuuseen ja muihin ESG-periaatteihin huomiota kiinnittävän vastuullista sijoittamista harjoittavan sijoittajan on hyvä tarkastaa, että salkusta löytyvät yhtiöt ovat ottaneet EU:n, kestävän rahoituksen sekä ESG-säännösten periaatteet huomioon. Yksi hyvä keino on eettisten rahastojen suosiminen, sillä kaikki näiden rahastojen sisältämät yhtiöt ovat ottaneet vastuullisuuden huomioon. Näiden yhtiöiden tapoihin kuuluvat tietenkin myös muut hyvään hallintotapaan liittyvät periaatteet. Rahastot pitävät huolen, että aktiivinen omistajuus ei ole sijoittajalle tarpeen.

Lue myös: Parhaat ympäristöystävälliset kryptovaluutat – Opas 2024

Miten eettinen ja vastuullinen sijoittaminen eroavat toisistaan?

Eettinen ja vastuullinen sijoittaminen ovat molemmat lähestymistapoja, joissa sijoittajat ottavat huomioon ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset näkökohdat sijoituspäätöksissään, mutta niiden välillä on joitakin eroja:

 • Arvopohja: Eettisessä sijoittamisessa painotetaan tiukasti tiettyjä eettisiä arvoja ja periaatteita, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamista, ympäristön suojelua tai eläinten hyvinvointia. Vastuullisessa sijoittamisessa sen sijaan pyritään ottamaan huomioon laajemmat vastuullisuusnäkökohdat, kuten ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät, eikä niinkään yksittäisiä eettisiä näkökohtia.
 • Valintakriteerit: Eettisessä sijoittamisessa sijoittajat saattavat sulkea pois tietyt toimialat tai yritykset, jotka eivät täytä heidän eettisiä periaatteitaan, kuten alkoholi-, tupakka- tai aseidenvalmistusyritykset. Vastuullisessa sijoittamisessa taas tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa kokonaisvaltaisemmin, eikä välttämättä suljeta pois tiettyjä toimialoja automaattisesti.
 • Tavoitteet: Eettisellä sijoittamisella pyritään usein välttämään tai rajoittamaan negatiivisia vaikutuksia ja edistämään tiettyjä arvoja ja periaatteita. Vastuullisessa sijoittamisessa tavoitteena voi olla sekä negatiivisten vaikutusten vähentäminen että positiivisten vaikutusten edistäminen, kuten ympäristön suojeleminen, sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen ja hyvien hallinnointikäytäntöjen tukeminen.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja PRI


Principles for Responsible Investment (PRI) on Yhdistyneiden kansakuntien aloite, joka tarjoaa sijoitusalan toimijoille kehyksen vastuullisen sijoittamisen käytännön toteuttamiseen. PRI:n perustaminen vuonna 2006 oli vastaus kasvavaan tarpeeseen integroida ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät (ESG) osaksi sijoitustoimintaa. PRI:n keskeisenä tavoitteena on edistää ESG-kriteerien huomioimista sijoituspäätöksissä ja omistajavastuussa.

PRI:n jäsenet sitoutuvat kuuteen periaatteeseen, jotka ohjaavat vastuullista sijoittamista. Nämä vastuullisen sijoittamisen periaatteet koskevat ESG-asioiden integroimista sijoitustoimintaan, omistajan vastuun toteuttamista, yhteistyön edistämistä sijoitusalan keskuudessa sekä avoimuuden ja vastuullisuuden edistämistä.

PRI on kasvanut merkittäväksi foorumiksi, joka yhdistää sijoitusalan toimijoita ympäri maailmaa. Tällä hetkellä PRI:llä on yli 3000 jäsentä eri maista ja se kattaa laajan kirjon sijoitusalan toimijoita, kuten sijoittajia, omaisuudenhoitajia, konsultteja ja muita sidosryhmiä.

PRI:n rooli on merkittävä, sillä se edistää vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen leviämistä ja kehitystä maailmanlaajuisesti. Se tarjoaa foorumin parhaiden käytäntöjen vaihtoon, tutkimukseen ja koulutukseen, mikä edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä sijoitusmaailmassa. PRI:n avulla sijoittajat voivat paremmin ymmärtää ja hallita ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutuksia sijoitusportfolioihinsa ja siten edistää pitkäaikaista arvonluontia sekä yhteiskunnallista kehitystä.

Vastuulliset rahastot 2024


Suomessa on useita rahoituslaitoksia ja rahastoyhtiöitä, jotka tarjoavat vastuullisia rahastoja. Ne voivat keskittyä esimerkiksi ESG-periaatteisiin, kestävään kehitykseen tai eettisiin sijoituskohteisiin.

Jokainen rahastoyhtiö määrittelee omat kriteerinsä ja painotuksensa vastuullisuudelle, joten sijoittajan kannattaa tutustua tarkasti rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Lisäksi kannattaa tarkistaa rahaston aiempi suorituskyky ja kustannukset ennen sijoittamista.

Alla on lista joistakin Suomessa tarjolla olevista vastuullisista rahastoista:

 • OP-Rahastoyhtiö: OP:n vastuulliset rahastot, kuten OP-Kestävä Maailma -rahasto ja OP-Ympäristö -rahasto.
 • Nordea: Nordea tarjoaa useita ESG-periaatteisiin perustuvia rahastoja, kuten Nordea ESG Focus -rahaston ja Nordea Climate and Environment -rahaston.
 • Evli: Evli tarjoaa erilaisia vastuullisia sijoitusrahastoja, kuten Evli Suomi Vastuullinen Kasvu -rahaston ja Evli Global -rahaston.
 • FIM: FIM tarjoaa vastuullisia sijoitusrahastoja, kuten FIM Kestävä Kasvu -rahaston ja FIM Global -rahaston.
 • Aktia: Aktia tarjoaa vastuullisia sijoitusvaihtoehtoja, kuten Aktia Eettinen -rahaston ja Aktia Ympäristö -rahaston.

tuotto

Vastuullinen sijoittaminen: Osake- ja ETF-työkalut


Osake- ja ETF-työkalut voivat tarjota hyödyllisiä välineitä vastuullisten sijoitusideoiden tunnistamiseen. Tässä muutamia tapoja, joilla voit käyttää näitä työkaluja vastuullisten sijoitusideoiden löytämiseksi:

 • Suodatusvaihtoehdot: Käytä suodatustoimintoja etsiäksesi osakkeita tai ETF:iä, jotka ovat luokiteltu vastuullisiksi tai ESG-periaatteita noudattaviksi. Voit suodattaa esimerkiksi ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset kriteerit perustuen sijoitusstrategiaasi.
 • ESG-pisteet: Tarkastele osakkeiden tai ETF:ien ESG-pisteitä tai arvosanoja, jos ne ovat saatavilla. Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, miten yritykset tai rahastot suoriutuvat ympäristö-, sosiaalisissa ja hallinnollisissa kategorioissa.
 • Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportit: Tutki yritysten tai ETF:ien julkaisemia ympäristö- ja sosiaalisen vastuun raportteja saadaksesi tarkempaa tietoa niiden vastuullisista käytännöistä ja suorituskyvystä näillä alueilla.
 • Vertailu: Vertaa eri osakkeita tai ETF:iä niiden vastuullisuusnäkökohtien perusteella. Tarkastele esimerkiksi niiden hiilijalanjälkeä, eettisiä käytäntöjä tai osallistumista vastuullisiin hankkeisiin ja aloitteisiin.
 • Alan tutkimus: Tutki eri toimialoja ja etsi niistä niitä, jotka ovat edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Esimerkiksi uusiutuvan energian, vihreän teknologian tai sosiaalisen vaikuttavuuden alat saattavat tarjota runsaasti vastuullisia sijoitusmahdollisuuksia.

Ovatko vastuulliset sijoitukset tuottavia?


Vastuullisen sijoittamisen tavoitteena ei ole vain ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäminen, vaan tietenkin myös taloudellisen tuoton tavoittelu. Vastuulliset sijoitusrahastot ja -kohteet on suunniteltu tuottamaan kilpailukykyistä tuottoa samalla kun ne noudattavat tiukkoja ESG-kriteereitä.

Näin ollen sijoittaja voi odottaa saavansa samanlaista tai jopa parempaa tuottoa verrattuna perinteisiin sijoituksiin, mutta samalla sijoittaa yrityksiin ja hankkeisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Tavoitteena on siis yhdistää taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuus, jotta saavutetaan pitkän aikavälin menestystä sekä sijoittajalle että yhteiskunnalle.

Vastuullisuus palkitsemisjärjestelmissä


Vastuullisuus on noussut merkittäväksi osaksi palkitsemisjärjestelmiä sijoituksissa, kun yritykset ja sijoittajat pyrkivät ottamaan huomioon ESG-näkökohtia sekä vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä. Tämä näkyy erityisesti johtajien ja avainhenkilöiden palkitsemisessa, jossa vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen voi vaikuttaa heidän bonus- ja palkitsemispaketteihinsa.

Esimerkiksi johtajien palkkioihin voidaan liittää suorituskykyyn perustuvia mittareita, jotka koskevat yrityksen ESG-tavoitteiden saavuttamista. Tämä voi sisältää esimerkiksi päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista, ympäristöystävällisten käytäntöjen edistämistä tai sosiaalisten vaikutusten parantamista. Lisäksi vastuullisuuskriteerit voivat vaikuttaa myös osakkeiden omistusohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin osakkeenomistajille voidaan tarjota kannustimia omistaa ja tukea yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan.

Näin vastuullisuus integroituu yritysten palkitsemisjärjestelmiin ja kannustaa johtajia ja avainhenkilöitä edistämään vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä sekä saavuttamaan yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä tavoitteita. Tämä voi luoda kannustimia vastuulliseen toimintaan ja edistää kestävää kehitystä yritysten ja sijoittajien näkökulmasta.

Kuinka tehdä vastuullinen sijoitusstrategia?


Vastuullisen sijoitusstrategian laatiminen voi tapahtua useiden vaiheiden kautta, ja se vaatii huolellista harkintaa ja tutkimusta. Alla on yleispiirteinen ohje siitä, miten voit aloittaa:

 1. Itsetutkiskelu ja tavoitteiden asettaminen: Mieti ensin omia arvojasi ja tavoitteitasi sijoittamiselle. Mikä on sinulle tärkeää? Haluatko painottaa ympäristöä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, hyvää hallintoa vai kaikkia näitä? Määrittele myös sijoitushorisonttisi ja riskinsietokykysi. Parhaat osakkeet, rahastot ja muut sijoitusinstrumentit ovat paitsi tuottoisia myös vastuullista sijoittamista edistäviä.
 2. Tutustu vastuullisiin sijoitusvaihtoehtoihin: Selvitä, mitä vastuullisia sijoitusvaihtoehtoja on saatavilla markkinoilla. Tämä voi sisältää vastuullisia rahastoja, osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita sijoituskohteita. Tutki näiden sijoitusvaihtoehtojen sijoitusstrategioita, kuluja ja aiempaa suorituskykyä.
 3. Tee tutkimusta: Arvioi sijoituskohteiden ESG-tietoja ja niiden vastuullisuusprofiilia. Tutustu yritysten ympäristöraportteihin, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hallinnointikäytäntöihin. Vertaile eri sijoitusvaihtoehtoja ja valitse ne, jotka parhaiten vastaavat omia tavoitteitasi ja arvojasi.
 4. Räätälöi oma sijoitusportfolio: Luo oma sijoitusportfolio, joka koostuu valitsemistasi vastuullisista sijoitusvaihtoehdoista. Huomioi hajautus, riskienhallinta ja sijoitusvarojen allokaatio sijoituspäätöksiä tehdessäsi.
 5. Seuraa ja arvioi sijoitustesi suorituskykyä: Pidä sijoitustesi suorituskykyä silmällä ja arvioi säännöllisesti, miten ne vastaavat asettamiasi tavoitteita. Tarvittaessa tee muutoksia sijoitusstrategiaasi ja portfolioosi.
 6. Jatka oppimista: Pysy ajan tasalla vastuullisen sijoittamisen trendeistä ja kehityksestä. Osallistu alan tapahtumiin, lue raportteja ja hanki tietoa uusista mahdollisuuksista ja innovaatioista vastuullisilla sijoitusmarkkinoilla.

Vastuullinen sijoittaminen: Poissulkeminen

Poissulkeminen viittaa siihen, että sijoittaja sulkee tietyt sijoituskohteet pois harkinnastaan tai salkustaan tietyin perustein. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun yritys toimii tietyn toimialan parissa, joka ei täytä sijoittajan asettamia vastuullisuuskriteerejä.

Tällaiset yritykset voivat esimerkiksi harjoittaa toimintaa, joka liittyy voimakkaaseen ympäristön saastumiseen, ihmisoikeusloukkauksiin tai muihin eettisiin ongelmiin. Poissulkeminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden vaikuttaa ja tukea omien arvojensa mukaisia yrityksiä samalla kun vältetään sijoituksia, jotka eivät ole linjassa sijoittajan eettisten periaatteiden kanssa.

esg sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen: Mitä haasteita tulee ottaa huomioon?


Vaikka vastuullinen sijoittaminen tarjoaa lukuisia etuja, siihen liittyy myös useita haasteita, jotka on tärkeää ottaa huomioon. Näitä ovat muun muassa:

 • Tiedon puute ja standardien puuttuminen: ESG-tietojen laatu ja saatavuus voivat vaihdella suuresti eri yritysten välillä ja eri alueilla. Lisäksi standardien puuttuminen voi tehdä ESG-tietojen vertailun ja analysoinnin haastavaksi.
 • Vastuullisuusriskeihin liittyvä epävarmuus: Vastuullisuusriskeihin liittyy usein epävarmuutta, ja niiden arviointi ja hallinta voivat olla vaikeita. Esimerkiksi ympäristöriskejä voi olla vaikea ennustaa ja hallita.
 • Vastuullisuustavoitteiden ristiriidat: Yritysten ja sijoittajien välillä voi olla ristiriitaisia tavoitteita, kuten lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet ja pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet. Tämä voi aiheuttaa haasteita sijoitusstrategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Tuoton ja vastuullisuuden tasapaino: Vastuullisuuden integroiminen sijoitusstrategioihin saattaa joskus vaikuttaa tuottoihin, varsinkin lyhyellä aikavälillä. Sijoittajien on löydettävä tasapaino taloudellisten tavoitteiden ja vastuullisuustavoitteiden välillä.
 • Vastuullisuuden vaikutusten mittaaminen: Vastuullisuuden vaikutusten mittaaminen ja arviointi voi olla haastavaa. Vaikka on olemassa monia mittareita ja indikaattoreita, niiden välillä voi olla suurta vaihtelua, ja on vaikea arvioida, miten vastuullisuustoimet vaikuttavat yritysten ja sijoitusten pitkän aikavälin suorituskykyyn.
 • Vastuullisuuspesimismi ja viherpesu: On tärkeää olla tietoinen niin kutsutusta viherpesusta eli tilanteesta, jossa yritykset tai sijoituskohteet pyrkivät näyttämään vastuullisilta ilman todellista sitoutumista vastuullisuuteen. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittajat eivät saa haluamiaan vastuullisuushyötyjä.

Miten sijoittajan rooli voi vaikuttaa vastuullisuuden edistämisessä?


Sijoittajalla on merkittävä rooli vastuullisuuden edistämisessä taloudellisen vaikutusvallan kautta. Sijoittajat voivat ohjata pääomaansa yrityksiin ja hankkeisiin, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan, edistäen samalla kestävää kehitystä ja yhteiskunnallista hyvinvointia.

Heidän äänioikeutensa antaa heille mahdollisuuden vaikuttaa yritysten päätöksentekoon ja hallintoon, mikä puolestaan ​​voi ohjata yrityksiä kohti vastuullisempaa toimintaa. Sijoittajat voivat myös esittää vaatimuksia ja odotuksia yrityksille vastuullisuuden osalta, kuten vaatimukset ESG-tietojen raportoinnista tai sitoumuksista ympäristönsuojeluun.

Lisäksi sijoittajat voivat kehittää ja toteuttaa vastuullisia sijoitusstrategioita, jotka integroivat ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset näkökohdat sijoituspäätöksiin. Tämän avulla he voivat tukea yrityksiä ja hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä samalla kun ne saavat taloudellista tuottoa.

Sijoittajat voivat myös lisätä tietoisuutta vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä sijoittajayhteisössä ja yhteiskunnassa yleisesti, edistäen näin vastuullisuutta laajemmin.

sijoittaja

Vastuulliset kryptovaluutat


Vastuullisia kryptovaluuttoja on haasteellista määritellä, koska kryptovaluuttojen vastuullisuusarviointi perustuu niin moniin tekijöihin. Lisäksi vastuullisuuden arviointi voi olla subjektiivista ja vaihdella sijoittajan tai järjestön näkökulmasta riippuen.

Kuitenkin joitakin kryptovaluuttoja voidaan pitää vastuullisempina kuin toisia tietyillä perusteilla. Esimerkiksi jotkut kryptovaluutat käyttävät energiatehokkaampia louhintamenetelmiä tai ovat sitoutuneet yhteisöjen kehittämiseen ja hyödyttämiseen.

Tässä muutamia esimerkkejä kryptovaluutoista, joita jotkut pitävät vastuullisina:

 • Ethereum (ETH): Ethereumin siirtyminen Proof of Stake -konsensusmekanismiin, mikä vähentää sen hiilijalanjälkeä, ja sen monipuoliset sovellusmahdollisuudet, kuten hajautetut rahoituspalvelut (DeFi), ovat joitakin tekijöitä, jotka saavat ihmiset pitämään sitä vastuullisena.
 • Cardano (ADA): Cardano keskittyy kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan. Sen lähestymistapa hajautettuun hallintoon (DAO) ja projekteihin kehitysmaissa voi nähdä vastuullisena.
 • Tezos (XTZ): Tezosilla on korkea osallistavuus ja itseohjautuvuus, ja se pyrkii tarjoamaan kestävän ja hajautetun lohkoketjun.
 • SolarCoin (SLR): SolarCoin on kryptovaluutta, joka palkitsee aurinkoenergian tuottajia. Se pyrkii edistämään uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Myös NFT-kryptotokenit mahdollistavat vastuullisen sijoittamisen. Cryptonewsin podcast onnistui saamaan vieraakseen ainutlaatuiseen haastatteluun Nihar Neelakantin, joka on Ecosapiensin toimitusjohtaja ja yksi yrityksen perustajista. Neelakanti keskustelee haastattelussa riskipääomakryptovaluuttojen tilasta sekä Ecosapiensin uudesta liiketoimintaratkaisusta, joka on suunniteltu tukemaan yritysten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Ecosapiens on riskipääomapohjainen alusta, joka esittelee maailman ensimmäisen hiilidioksidipohjaisen NFT:n ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Neelakanti on aiemmin työskennellyt riskipääomasektorilla ja hänellä on kokemusta yrityksistä kuten Correlation Ventures, Kauffman Fellows ja viimeisimpänä Menlo Ventures, jossa syntyi myös Ecosapiensin alkuperäinen idea. Neelakantaa innostaa ajatus talouden uudelleenmuotoilusta tavalla, joka edistää maapallon elvyttämistä sen sijaan, että se edistäisi sen tuhoutumista.

Voit katsoa ja kuunnella podcast-jakson tästä: Nihar Neelakanti – Web3 ja ympäristotietoisuus

Yhteenveto


Kuten tässä artikkelissa olemme tuoneet ilmi, vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa lähestymistapa, joka yhdistää taloudelliset tavoitteet ja yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen vastuun. Omaa vastuullisempaa sijoittamista harjoittaakseen ja toteuttaakseen vastuullisuusperiaatteita, sijoittaja voi valita erilaisia strategioita, kuten ESG-integraation, vaikuttavuussijoittamisen tai vastuulliset rahastot sijoitusportfolioonsa.

Valitsemalla sijoituskohteet huolellisesti ja seuraamalla niiden suorituskykyä on mahdollista saavuttaa sekä taloudellista menestystä että positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa ja ympäristössä.

Useimmin kysytyt kysymykset


Kysymys: Mitä tarkoittaa ESG?

Vastaus: ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social, and Governance, ja se viittaa sijoittamisen periaatteisiin, jotka ottavat huomioon ympäristö-, sosiaaliset- ja hallintokriteerit. Nämä kriteerit auttavat sijoittajia arvioimaan yritysten kestävyyttä ja vastuullisuutta. ESG-periaatteiden mukaan sijoituspäätöksiä tehdään ottaen huomioon yritysten ympäristövaikutukset, sosiaaliset käytännöt ja hallinnolliset rakenteet.

Kysymys: Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Vastaus: Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja yritysten hallintoon samalla kun voi saavuttaa taloudellista tuottoa. Se heijastaa kasvavaa huolta kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta liiketoiminnasta, mikä voi houkutella sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa yrityksiin, jotka noudattavat korkeita eettisiä ja kestävän kehityksen standardeja. Lisäksi vastuullisesti toimivat yritykset saattavat olla paremmin valmistautuneita kohtaamaan tulevaisuuden riskejä, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset, mikä voi tuoda pitkäaikaista arvoa sijoittajille.

Kysymys: Miten voin sijoittaa vastuullisesti?

Vastaus: Vertaile erilaisia sijoitusvaihtoehtoja ja valitse ne, jotka parhaiten vastaavat omia tavoitteitasi ja arvojasi. Voit valita sijoituskohteita, jotka noudattavat ESG-periaatteita ja käytäntöjä. Lisäksi voit harkita sijoitusrahastoja tai ETF:iä, jotka keskittyvät nimenomaan vastuullisiin sijoituksiin ja tarjoavat hajautettuja vaihtoehtoja eri aloilta.

Kysymys: Mitä riskejä liittyy vastuulliseen sijoittamiseen?

Vastaus: Vastuulliseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, kuten ESG-tietojen epäluotettavuus ja vihreän pesun riski, jossa yritykset saattavat esittää harhaanjohtavaa tietoa vastuullisuudestaan. Lisäksi vastuullisten sijoitusten tuotto voi vaihdella perinteisiin sijoituksiin verrattuna, ja sijoittajat voivat joutua kohtaamaan likviditeetti- ja hajautusriskejä erityisesti vastuullisiin sijoituskohteisiin keskittyneissä salkuissa. On tärkeää tehdä perusteellista tutkimusta ja harkintaa sekä hajauttaa sijoituksiaan eri varallisuusluokkiin ja alueisiin riskien hallitsemiseksi.

Vastuuvapauslauseke: Esittelemämme vertailut ja mallisalkut eivät anna suosituksia tiettyjen sijoitusvälineiden ostamiseen, myymiseen, merkitsemiseen tai pitämiseen, vaan niiden tarkoitus on jakaa tietoa. Käsittelemme aiheita, jotka eivät muodosta yksilöllistä sijoitusneuvontaa. Cryptonews ja Cryptonews Suomi eivät ole sijoituspalveluyrityksiä sijoituspalvelulain määritelmän mukaisesti, eikä meillä ole tätä toimilupaa.